Főoldal » Archív » Késelésbe torkollott a pálinkázás

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy nővel szem­ben, akit a sér­tett élet­tár­sa siker­te­le­nül pró­bált az ita­lo­zás­ról lebe­szél­ni és megnyugtatni. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2018. júni­us 03-án a közös tar­tóz­ko­dá­si helyül szol­gá­ló ácsi ingat­lan­ban főzött és alko­holt fogyasz­tott. A nő a több üveg sört és az egy deci­li­ter pálin­kát annak elle­né­re itta meg, hogy a férfi több­ször is fel­szó­lí­tot­ta az ita­lo­zás abba­ha­gyá­sá­ra és több­ször el is vette tőle a pálin­kás üve­get. A sér­tett 19.00 óra körü­li idő­pont­ban fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy szed­je össze a ruhá­it és távoz­zon a lakás­ból. Ennek hatá­sá­ra a nő agresszív­vá vált, szi­dal­maz­ta  a sér­tet­tet, majd a fér­fi­nak ugrott és 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va arcát, lapoc­ká­ját, meg­kar­mol­ta, orrát egy alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te, jobb boká­ját elöl és hátul megrúgta.

Ezt köve­tő­en a nő a lakás­ból a lép­cső­ház­ba ment, ahova a sér­tett követ­te, majd  a vád­lott póló­ja bal ujját és a vád­lott copf­ját meg­ra­gad­ta és vissza­von­szol­ta a lakás­ba. A férfi a vád­lot­tat a kony­há­ban ültet­te le, hogy meg­nyug­tas­sa, de a vád­lott ismé­tel­ten a pálin­kás üve­get kezd­te keres­ni. Ami­kor a sér­tett a vád­lot­tól az üve­get elhúz­ta, a nő fel­pat­tant a szék­ről, kivet­te a moso­ga­tó­ban lévő, 13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú, sárga színű, műanyag nyelű kést és azt a férfi bal mell­ka­sá­ba szúr­ta. A sér­tett a szú­rást köve­tő­en meg­ra­gad­ta a nő kést tartó jobb kezét és a tor­ká­nál fogva lenyom­ta őt a szék­re. Ezt köve­tő­en a sér­tett kicsa­var­ta vád­lott jobb­ke­zé­ből a kést és bedob­ta azt a mosogatóba.

A nő ezek után a lakás­ból elro­hant, majd kis idő eltel­té­vel oda édes­any­ja kísé­re­té­ben vissza­tért, a vád­lott és a sér­tett között ismét vita ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott hívott rend­őrt a helyszínre.

A bal mell­kas­fa­lat ért szú­rás a mell­üre­get nem nyi­tot­ta meg, élet­fon­tos­sá­gú szer­vek sérü­lé­sét nem idéz­te elő, azon­ban a bán­tal­ma­zás módja alkal­mas az elszen­ve­dett­nél súlyo­sabb, 8 napon túl gyó­gyu­ló, élet­ve­szé­lyes sérü­lés, vagy halált okozó sérü­lés oko­zá­sá­ra. Az ilyen jel­le­gű bán­tal­ma­zás során a mell­üreg  meg­nyí­lá­sá­val, vala­mint szív és tüdő sérü­lé­sé­vel, jelen­tős mell­űri vér­zés­sel járó sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge fennáll.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a bün­tet­len, a beszá­mí­tá­si képes­sé­gé­ben enyhe fok­ban kor­lá­to­zott vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát egy év hat hónap­ban, a fel­füg­gesz­tés tar­ta­mát kettő évben hatá­roz­za meg.