Főoldal » Archív » Késeléssel torolta meg az élettársi kapcsolat megszakítását

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy fér­fi­val szem­ben, aki nem bírta elvi­sel­ni, hogy az élet­tár­sa a közös ita­lo­zás köz­ben küld­te le a lakás­ból, emi­att kést vett magá­hoz, és azzal ita­lo­zó tár­sa­i­nak súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi vád­lott és élet­tár­sa egy tata­bá­nyai lakás­ban éltek, őket 2017. novem­ber 1-én meg­lá­to­gat­ta a nő test­vé­re és annak barát­ja. A lakás­ban a vád­lott, az élet­tár­sa, és a ven­dé­gek sze­szes­italt fogyasz­tot­tak, és a dél­utá­ni órák­ban a vád­lott és élet­tár­sa össze­vesz­tek. A nő közöl­te a vád­lot­tal, hogy már nem sze­re­ti, fel­szó­lí­tot­ta, hogy a lakás­ból köl­töz­zön el, mire az ittas vád­lott fel­dúlt álla­po­tá­ban egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett magá­hoz.

A vád­lott a kés­sel élet­tár­sa felé for­dult, akit mell­ka­sa magas­sá­gá­ban több­ször kis erő­vel meg­szúrt, azon­ban a sér­tett bele­nyúlt a kés pen­gé­jé­be, ezért a szú­rá­sok nem érték el, a jobb kezé­nek közép­ső ujja viszont meg­sé­rült.

A vád­lott ezután az egyik ven­dé­gé­hez for­dult, és a kést a fok­ré­szé­vel a nya­ká­hoz nyom­ta, majd hir­te­len és erő­tel­jes moz­du­lat­tal végig húzta azt a sér­tett tor­kán, emi­att a sér­tett­nek 3-4 cm hosszú zúzó­dá­sa kelet­ke­zett. Amennyi­ben a penge élré­szé­vel tör­tént volna a bán­tal­ma­zás, úgy a sérü­lés elhe­lyez­ke­dé­sé­re, és a hasz­nált késre figye­lem­mel a nyaki érsé­rü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge miatt élet­ve­szé­lyes álla­pot is bekö­vet­kez­he­tett volna.

Az elkö­ve­tő ezután a sógo­rá­ra támadt, két alka­lom­mal szúrt felé a kés­sel. A szú­rá­sok azért nem talál­ták el a sér­tet­tet, mert az véde­ke­zé­sül egy szé­ket kapott maga elé, és azzal fejbe ütöt­te a vád­lot­tat, majd elvet­te tőle a kést is, így ártal­mat­la­ní­tot­ta. A vád­lott a sér­tet­te­ket azok bán­tal­ma­zá­sa köz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tat közép­mér­ték körü­li tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítél­je. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, úgy a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 3 évben hatá­roz­za meg.