Főoldal » Hírek » Késsel a kezében, leszámolással fenyegette a feleségét - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott és a fele­sé­ge házas­sá­ga már rég­óta meg­rom­lott és bár még nem vál­tak el, a nő három éve közös lakó­he­lyük­ről egy másik, Kazinc­bar­ci­ká­hoz köze­li tele­pü­lés­re költözött.

A vád­lott 2020. novem­ber 5- én reg­gel fel­hív­ta tele­fo­non a fele­sé­gét és közöl­te vele, hogy „Eljött az elszá­mo­lás ideje!”. A hívás után a vád­lott autó­val a sér­tet­tet laká­sá­hoz ment, ahol a sér­tet­tet meg­lát­ta, oda­hív­ta a gép­ko­csi­já­hoz.  Az autó­ban ülő vád­lott a lehú­zott abla­kon keresz­tül ismét meg­fe­nye­get­te a nőt, hogy „Most eljött a leszá­mo­lás órája!”. A fenye­ge­tő­zés köz­ben a vád­lott sza­va­i­nak nyo­ma­té­kot adva, a kezé­ben lévő 7,5 cm pen­gé­jű zseb­kés­sel hado­ná­szott. A nő annyi­ra meg­ijedt a vád­lott fel­lé­pé­sé­től, hogy azon­nal autó­ba ült és a rend­őr­ség­re ment, ahol fel­je­len­tést tett. A tör­tén­te­ket köve­tő­en, a sér­tett tele­fo­non fel­hív­ta a vád­lot­tal közös lányu­kat és a beszél­ge­tés köz­ben hal­lot­ta, amint a lány köze­lé­ben lévő vád­lott azt kia­bál­ja, hogy „Most még el tud­tál mene­kül­ni a rend­őr­ség­re, de leg­kö­ze­lebb nem fog sikerülni!”.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra és az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kés elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.