Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Késsel akart kirabolni egy telefonboltot – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 57 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő tavaly novem­ber­ben itta­san, kés­sel fenye­get­ve pró­bált kira­bol­ni egy buda­pes­ti mobil­üz­le­tet, az eladó­nak azon­ban sike­rült segít­sé­get kér­nie, ezért a táma­dót a rend­őrök még a hely­szí­nen elfogták.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. novem­ber 28-án, dél­után, itta­san bement egy XIII. kerü­le­ti alul­já­ró­ban lévő tele­fon­bolt­ba, majd az eladó­tól arro­gán­san azt kérte, hogy tegye töl­tő­re a mobil­te­le­fon­ját. A sér­tett látta, hogy a vád­lott ittas, és tar­tott az agresszív visel­ke­dé­sé­től is, ezért nem akart ellent­mon­da­ni neki, inkább fel­tet­te töl­tő­re a férfi tele­fon­ját. A vád­lott ezután egy szál ciga­ret­tát is kért a sér­tet­től, majd miu­tán azt is meg­kap­ta, elő­vett a kabát­já­ból egy kést, ami­vel a pult­nál állva hado­nász­ni kez­dett, és köz­ben az eladót azzal fenye­get­te, hogy ha nem adja át a kasszá­ban lévő pénzt, bele­vág­ja a kést.

A sér­tett­nek idő­köz­ben sike­rült üze­ne­tet írnia a szom­széd üzlet eladó­já­nak arról, hogy baj­ban van és segít­ség­re van szük­sé­ge, aki erre azon­nal hívta a rend­őr­sé­get. A rövid időn belül hely­szín­re érke­ző jár­őrök a vád­lot­tat még az üzlet­ben tet­ten érték és elfogták.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kessel-fenyegetozott-tiz-percen-belul-elfogtak-a