Főoldal » Hírek » Késsel fenyegetőzött egy hamburgerezőnél - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki  a gyanú sze­rint 2021. feb­ru­ár 16-án, a déli órák­ban, Sze­ge­den egy ham­bur­ge­re­ző alkal­ma­zot­ta­it azzal fenye­get­te, hogy leszúr­ja őket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott a meg­je­lent a büfé előtt, ahol az étel­osz­tás során han­go­san szit­ko­zó­dott, agresszí­ven visel­ke­dett és a kiszol­gá­ló abla­kot is belök­te. A ven­dég­lá­tó egy­ség alkal­ma­zot­tai több­ször is távo­zás­ra szó­lí­tot­ták fel, azon­ban ennek a férfi nem tett ele­get, hanem ruhá­za­tá­ból egy kést vett elő, és azzal hado­nász­va fenye­ge­tő­zött tovább.

A gya­nú­sí­tott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, rész­ben sze­mély, rész­ben dolog elle­ni erő­sza­kos maga­tar­tá­sa a jelen­lé­vők­ben ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást keltett.

A fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a koráb­ban már több alka­lom­mal bün­te­tett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra a szökés-elrejtőzés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tett indítványt.

Az indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz útján meg­tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.