Főoldal » Hírek » Késsel fenyegetőzött egy hamburgerezőnél - vádemelés- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén télen, egy sze­ge­di ham­bur­ge­re­ző alkal­ma­zot­ta­it azzal fenye­get­te meg, hogy leszúr­ja őket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. feb­ru­ár 16. nap­ján, a déli órák­ban meg­je­lent a büfé előtt, ahol szó­ban inzul­tál­ni kezd­te az egyik sor­ban álló ven­dé­get. Az alkal­ma­zott ennek befe­je­zé­sé­re illet­ve a távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, amin a vád­lott fel­há­bo­ro­dott, és agresszí­ven kez­dett visel­ked­ni, majd han­go­san szit­ko­zód­va a kiszol­gá­ló abla­kot is belök­te. Az emi­att a büfé­ből kilé­pő két alkal­ma­zott előtt a férfi ruhá­za­tá­ból egy 11 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú kést vett elő, majd azzal hado­nász­va fenye­ge­tő­zött tovább.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, rész­ben sze­mély, rész­ben dolog elle­ni erő­sza­kos maga­tar­tá­sa a jelen­lé­vők­ben ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást keltett.

A vád­lot­tat a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai még aznap azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték, s elő­ter­jesz­té­sük alap­ján az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét is.

Az elvég­zett nyo­mo­zás ada­tai alap­ján a járá­si ügyész­ség most fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.

A vád­eme­lés­kor is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.