Főoldal » Archív » Késsel fenyegetve rabolta ki kiskorú unokatestvérét

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 27 éves kis­kun­maj­sai férfi ellen, aki 2017. novem­ber 20-án haj­nal­ban Kis­kun­maj­sán egy kony­ha­kés­sel fenye­ge­tőz­ve mobil­te­le­font rabolt saját kis­ko­rú unokatestvérétől.

A 27 éves vád­lott 2017. novem­ber 20-án, haj­na­li 1 óra körül roko­na­i­val gya­lo­golt Kis­kun­maj­sa egyik utcá­ján. Ennek során fel­fi­gyelt kis­ko­rú uno­ka­test­vé­ré­re. Elha­tá­roz­ta, ráve­szi a fiút arra, hogy adják zálog­ba a 25.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját. A tele­fo­nért kapott pénz­ből a vád­lott kábí­tó­szert akart venni.

A kis­ko­rú azon­ban hal­la­ni sem akart a zálog­ba adás­ról. A vád­lott a vissza­uta­sí­tást hall­va elő­vett egy kony­ha­kést, azt a sér­tett hasa irá­nyá­ba tar­tot­ta és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy meg­szur­kál­ja. Ezzel egy idő­ben kitép­te a meg­fé­lem­lí­tett kis­ko­rú kezé­ből a tele­font, majd elsza­ladt a helyszínről.

A vád­lott még aznap éjjel elad­ta a tele­font egy isme­rő­sé­nek. Az isme­rős azon­ban – miu­tán meg­tud­ta, hogy a tele­fon bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zik – még haj­nal­ban vissza­ad­ta a mobil­te­le­font a sér­tett­nek, így a kár megtérült.

A bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös és külö­nös vissza­eső vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó fegy­ház, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Az ügyész indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság a tele­fo­nért kapott 3.000 forint­ra ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.