Főoldal » Hírek » Késsel, jégkoronggal bántalmazta volt élettársát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 39 éves férfi ellen sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, aki egy tar­to­zás meg­adá­sa címén laká­sá­ra hívta volt élet­tár­sát, ahol foj­to­gat­ta, pen­gé­vel több­ször meg­szúr­ta, nem enged­te ki a lakás­ból, majd egy nyílt utcán tör­tént talál­ko­zá­suk alkal­má­val kés­sel támadt rá, és zok­ni­ba csa­vart jég­ko­rong­gal dobta meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. janu­ár köze­pén pénz­tar­to­zá­sa meg­adá­sá­ra hivat­koz­va mis­kol­ci laká­sá­ra hívta volt élet­tár­sát. Ahogy a nő meg­ér­ke­zett, min­den előz­mény nél­kül a nya­kát az ágy­ke­ret­nek nyom­va két kéz­zel foj­to­gat­ni kezd­te. A sér­tett mene­kül­ni akart, de a vád­lott bezár­ta a bejá­ra­ti ajtót, és ismét foj­to­gat­ni kezd­te, test­szer­te meg­rúg­ta, ütle­gel­te. Ami­kor a nő föld­re került, egy 2 cm hosszú­sá­gú pen­gé­vel ellá­tott, nyél­lel ren­del­ke­ző esz­köz­zel a lapoc­ká­ján, dere­ká­nál, hátán és fel­kar­ján négy eset­ben meg­szúr­ta. Cse­lek­mé­nyét befe­jez­ve a sér­tet­tet ruhá­za­tá­nál fogva kirán­gat­ta a lakásból.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a nő 8 napon belül gyó­gyu­ló szúrt és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

2021. május ele­jén az éjsza­kai órák­ban a vád­lott Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban talál­ko­zott volt élet­tár­sá­val, azon­nal trá­gár módon szi­dal­maz­ni kezd­te, meg­rúg­ta, több­ször felé ütött, a nő pró­bált véde­kez­ni, ekkor a vád­lott egy zok­ni­ba csa­vart jég­ko­ron­got dobott a sér­tett­nek, majd egy 9 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel több­ször felé szúrt, majd újból meg­rúg­ta. A cse­lek­mény­nek a busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó sze­mé­lyek vetet­tek véget, akik elker­get­ték a vádlottat.

A sér­tett 8 napon belül  gyó­gyu­ló szúrt és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, azon­ban a vád­lott cse­lek­mé­nye 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irá­nyult és arra alkal­mas volt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.