Főoldal » Archív » Késsel rabolt egy üveg bort; 7 év fegyházra ítélték elsőfokon

Egy férfi kés­sel szúrt, hogy meg­tart­has­sa az elvett bort, emel­lett testi sér­tés és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság miatt is felel­nie kel­lett a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádja alap­ján; első­fo­kon 7 év fegy­ház­bün­te­tést kapott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 48 éves férfi 2017. ápri­lis 13-án, az esti órák­ban a XIII. kerü­let, Gön­cöl utca Tahi utca keresz­te­ző­dé­sé­nél lévő par­kos részen elvett egy padon alvó sér­tet­től egy üveg bort.  Az elvé­tel pil­la­na­tá­ban a sér­tett fel­éb­redt, és kér­dő­re vonta a tol­vajt. A férfi ekkor – azért, hogy meg­tart­has­sa az italt – a nála lévő kés­sel bele­vá­gott a sér­tett tenye­ré­be, majd elsi­e­tett. A sér­tett súlyo­san meg­sé­rült, szá­mol­ni kel­lett mara­dan­dó fogya­té­kos­ság kiala­ku­lá­sá­val is.

A vád­irat­nak része volt még egy 2017. júni­us 4-i cse­lek­mény, ami­kor a vád­lott szin­tén a XIII. kerü­let­ben fél­té­keny­ség­ből orrba rúgott egy nőt, illet­ve a sér­tett segít­sé­gé­re kelő fér­fit egy kom­bi­nát­fo­gó­val meg­fe­nye­get­te.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen – az ello­pott dolog meg­tar­tá­sa cél­já­ból elkö­ve­tett – fegy­ve­res rab­lás bűn­tet­te, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó testi sér­tés kísér­le­te és más, köz­rend, vala­mint testi épség elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

A bíró­ság a vád­lot­tat vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne a vád­lott és a véde­lem a férfi javá­ra fel­leb­be­zést jelen­tett be.