Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Késsel sebesítette meg élettársát egy férfi – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az 57 éves szlo­vén állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2023. feb­ru­ár 23-án, éjsza­ka, Tor­nyi­szent­mik­ló­son az utcán bán­tal­maz­ta, majd hasba szúr­ta élettársát.

Az ügyé­szi indít­vány sze­rint a férfi és a szin­tén szlo­vén állam­pol­gár­sá­gú élet­tár­sa 2023. feb­ru­ár 23-án, haj­na­li 1 óra­kor ott­ho­nuk­ból egy vitát köve­tő­en indul­tak el gya­log a teme­tő felé veze­tő úton. Egy híd­hoz érve a férfi az arcán meg­ütöt­te a nőt, ezt köve­tő­en kés­sel meg­vág­ta a bal alkar­ját és a jobb csuk­ló­ját, majd a köl­dö­ké­től 3 cen­ti­mé­ter­re hason szúrta.

A sér­tett a máját ért szú­rás­tól élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

Az utcá­ban lakók a han­gos­ko­dás­ra fel­fi­gyel­tek és látva a nő vérző sérü­lé­sét, érte­sí­tet­ték a men­tő­ket. A kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en a sér­tet­tet azon­nal meg­mű­töt­ték, így az élet­ve­szélyt sike­rült elhárítani.

A cse­lek­ményt beis­me­rő férfi elme­ál­la­po­tá­nak vizs­gá­la­tá­ra igaz­ság­ügyi elme­or­vos szak­ér­tőt ren­del­tek ki.

A Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elren­del­te a férfi letartóztatását.