Főoldal » Hírek » Késsel támadt a rendőrökre a szabolcsi férfi - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyo­moz a 31 éves férfi ellen. 

2023. feb­ru­ár 7-én, este, egy határ­men­ti tele­pü­lé­sen egy gép­ko­csi elso­dort egy kerék­pá­rost, majd annak veze­tő­je meg­ál­lás nél­kül elhaj­tott. A hely­szí­ni intéz­ke­dés köz­ben meg­je­lent a köz­le­ke­dé­si bal­eset­ben érin­tett jármű közel­ben lakó, ittas álla­pot­ban lévő tulajdonosa.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi egy 32 cen­ti­mé­ter hosszú, 19 cen­ti­mé­te­res pen­gé­jű kést a kezé­ben tart­va köze­le­dett az egyik intéz­ke­dő rend­őr felé. A férfi a jobb kezé­ben marok­ra fogott kést folya­ma­to­san le-föl moz­gat­ta, és azzal vágó és szúró moz­du­la­to­kat tett. A rend­őr fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy áll­jon meg és tegye le a kést, ennek azon­ban ő nem tett ele­get, hanem a kés­sel tovább köze­lí­tett a rend­őr felé. A rend­őr hát­rál­ni kez­dett, majd a testi épsé­gé­nek meg­óvá­sa érde­ké­ben uta­sí­tot­ta a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó civil sze­mélyt, hogy száll­jon be a rend­őr­au­tó­ba, majd ő is beült, és bezár­ta annak ajtajait.

Mivel a férfi ezt köve­tő­en is köze­le­dett, – miköz­ben a kést nyúj­tott kéz­zel maga előtt tar­tot­ta – a rend­őr tolat­ni kez­dett, de a férfi még ekkor is inte­ge­tett felé, hogy men­jen köze­lebb. A rend­őr­höz idő­köz­ben csat­la­ko­zott az addig adat­gyűj­tést végző társa is, és együtt intéz­ked­tek tovább az őket fenye­ge­tő fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a kést tovább­ra is a kezé­ben tart­va, azzal szúró és vágó moz­du­la­to­kat téve indult meg az ekkor már meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zést is hasz­ná­ló szol­gá­la­ti autó felé, majd több­ször meg­is­mé­telt fel­szó­lí­tás­ra dobta csak el a kést.

Ezután a rend­őrök kiszáll­tak a jár­mű­ből, ekkor a férfi mind­két kezét az arca elé, bok­szo­ló állás­ba emel­te és táma­dó állást vett fel, miköz­ben hado­nász­ni kez­dett. Az egyik rend­őr végül rend­őr­bo­tot hasz­nált vele szem­ben, majd testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val sike­re­sen meg­bi­lin­csel­ték és előállították.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az ittas veze­tés miatt 2020-ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 4 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélt férfi őri­ze­tét. Az elkö­ve­tő gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa folya­mat­ban van.

A hiva­ta­los sze­mély elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált esz­köz­ről a szem­lén készült fotó.