Főoldal » Hírek » Késsel támadt a vízvezeték szerelőre egy férfi - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kés­sel támadt a házuk­ban dol­go­zó vízvezeték-szerelőre.

A vád­irat sze­rint 2022 feb­ru­ár­já­ban a vád­lott lakó­he­lyén fel­újí­tá­si mun­ká­la­tok foly­tak. Feb­ru­ár 3-án, reg­gel, egy víz­ve­ze­ték sze­re­lő dol­go­zott a lakás für­dő­szo­bá­já­ban, a folyó­víz ezért el volt zárva. A vád­lott emi­att nem tudott vizet inni, és nagyon zavar­ta a mun­ka­vég­zés­sel járó zaj is.

A férfi min­den előz­mény nél­kül egy 90 mm pen­ge­hosszú­sá­gú kést a kezé­ben tart­va bement a für­dő­szo­bá­ba, és a víz­ve­ze­ték sze­re­lőt ütle­gel­ni kezd­te, majd a nya­kán a kés­sel két­szer meg­vág­ta. A sér­tett meg­pró­bált véde­kez­ni, köz­ben a vád­lott hoz­zá­tar­to­zói is ész­lel­ték a cse­lek­ményt, a fér­fit lefog­ták és érte­sí­tet­ték a men­tő­ket.

A sér­tett nya­ká­nak sérü­lé­sei nyolc napon belül gyó­gyul­tak. Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re és a sérült test­tá­jék ana­tó­mi­ai jel­lem­ző­i­re figye­lem­mel fenn­állt súlyo­sabb, akár élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis esé­lye is.

A cse­lek­mény élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor olyan kóros elme­ál­la­pot­ban szen­ve­dett, ami kép­te­len­né tette cse­lek­mé­nye tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes követ­kez­mé­nye­i­nek fel­is­me­ré­sé­re és e fel­is­me­rés­nek meg­fe­le­lő cse­lek­vés­re.

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség ezért vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Pécsi Tör­vény­szék a vád­lot­tat kóros elme­ál­la­pot, mint bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró ok miatt ment­se fel és kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sét ren­del­je el.