Főoldal » Archív » Késsel támadt mozgáskorlátozott lakótársára a vádlott

Súlyo­sab­ban minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a 61 éves fér­fi­val szem­ben, aki az egyik egy­há­zi jóté­kony­sá­gi szer­ve­zet által Veszp­rém­ben fenn­tar­tott szál­lás­he­lyen nya­kon akar­ta szúr­ni lakó­tár­sát.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett évek óta élt a sze­re­tet­szol­gá­lat által működ­te­tett házban, ahol külön szobákban lak­tak, de a tévé­zés­re szol­gá­ló helyi­sé­get más gon­do­zot­tak­kal együtt ők is rend­sze­re­sen látogatták. 

A vád­lott a moz­gá­sá­ban maga is kor­lá­to­zott volt, járó­bot­tal köz­le­ke­dett, ezzel együtt nem tudta tole­rál­ni a sér­tett sze­mé­lyét, aki beteg­sé­ge­i­nél fogva lerom­lott testi álla­pot­ba került, csak nehéz­ke­sen tudott fel­áll­ni, mozog­ni, beszé­de pedig nehe­zen ért­he­tő­vé vált. A vád­lott műsor­né­zés köz­ben több­ször bele­kö­tött a sér­tett­be, mert az maga elé beszélt, s ez csök­kent hal­lá­sa miatt a vád­lot­tat zavar­ta, a sér­tett visel­ke­dé­sét pro­vo­ká­ci­ó­nak vélte. A két férfi között ezért rossz sze­mé­lyes viszony ala­kult ki, és rend­sze­re­sen veszekedtek. 

A vád­lott 2019. októ­ber ele­jén, a dél­előt­ti órák­ban bort ivott, ami­től ittas álla­pot­ba került. A kora dél­utá­ni órák­ban a sér­tet­tel és két másik lakó­tár­suk­kal együtt tévét néz­tek, ami­kor a vád­lott a sér­tett mögött ült, és ismét csak zavar­ta annak jelen­lé­te. Bele­kö­tött a fér­fi­ba, majd mögé lépett, és tor­kát meg­ra­gad­va azzal fenye­get­te, hogy meg­öli. A sér­tett a beteg­sé­ge miatt érde­mi ellen­ál­lást nem tudott kifej­te­ni, a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól a lakó­tár­sak és a szál­lón dol­go­zó szo­ci­á­lis mun­kás köz­be­lé­pé­se óvta meg.

A vád­lott ekkor távo­zott a helyi­ség­ből, de nem nyu­go­dott meg, hanem a szo­bá­já­ba ment, ott magá­hoz vett egy 11 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és azzal az elha­tá­ro­zás­sal, hogy a sér­tet­tet meg­öli, visszatért a TV szo­bá­ba, ahol kés­sel a kezé­ben a sér­tett­re támadt és a nyaka irá­nyá­ba szúrt. A vád­lot­tat azon­ban a helyi­ség­ben lévők fel­lé­pé­se és a sér­tett elmoz­du­lá­sa meg­za­var­ta, ezért a kés a sér­tett puló­ve­ré­ben elakadt. A férfi a szán­dé­ká­tól még ezek után sem állt el, újra szúrt, és meg­ölés­sel fenye­get­te a sér­tet­tet, akit a továb­bi bán­tal­ma­zás­tól ez alka­lom­mal is a lakó­tár­sak, vala­mint a segít­sé­gé­re siető szo­ci­á­lis mun­kás védett meg.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor a beszá­mí­tá­si képes­sé­gét tekint­ve enyhe fok­ban kor­lá­to­zott vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.