Főoldal » Archív » Késsel támadtak haragosukra – letartóztatásba kerültek

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség erő­szak­kal, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­nek és garáz­da­ság vét­sé­gé­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt indít­vá­nyoz­ta egy 36 éves és egy 42 éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik gya­nú­sí­tott 2018. szep­tem­ber 29-én, Bátony­te­re­nyén össze­ta­lál­ko­zott a vele hara­gos viszony­ban lévő sér­tet­tel, akit ököl­lel arcon ütött.

A követ­ke­ző napon a test­vé­ré­vel együtt ment el az isme­rő­se laká­sá­hoz, ahol a bejá­ra­ti ajtót közö­sen rug­dos­ták, és azzal fenye­get­ték meg hara­go­su­kat, hogy meg­ölik. A férfi annyi­ra meg­ijedt, hogy félel­mé­ben csa­lád­já­val édes­ap­ja házá­ba mene­kült. A gya­nú­sí­tot­tak azon­ban oda is követ­ték őt, az ajtót rug­dos­ták és tovább fenyegetőztek.

A kitar­tó elkö­ve­tők 2018. októ­ber 1-jén, a dél­utá­ni órák­ban vissza­tér­tek a ház­hoz, ahová az idő­sebb test­vér egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést is magá­val vitt. Az ajtót berúg­ták, és a gya­nú­sí­tott a nála lévő kés­sel hado­nász­va a kana­pén ülő sér­tett­re támadt, akit a halán­té­kán meg­vá­gott, majd meg­ütöt­te és a föld­re rán­tot­ta. A föl­dön fekvő sér­tett­re ezután rátér­delt, és a feje tete­jén pró­bál­ta meg­szúr­ni. A férfi édes­ap­ja a fia­ta­labb fér­fit ki tudta lök­dös­ni a lakás­ból, majd fia védel­mé­re kelt, és egy por­szí­vó­cső­vel fejen ütöt­te a fiát bán­tal­ma­zó gyanúsítottat.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát – a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re tekin­tet­tel - egy hónap­ra elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se ellen a gya­nú­sí­tot­tak és a védő sza­bad­láb­ra helye­zés, másod­la­go­san eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A bíró­ság vég­zé­se a fel­leb­be­zés­re tekin­tet nél­kül végrehajtható.