Főoldal » Hírek » Két biztonsági őr sem tudta visszatartani az áruházi rablót - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy kis­kun­ha­la­si áru­ház­ból ello­pott két pend­rive meg­tar­tá­sa érde­ké­ben az őt fel­tar­tóz­ta­tó biz­ton­sá­gi őrö­ket erő­tel­je­sen meg­lök­te és a zsák­mánnyal együtt kisza­ladt az áruházból.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi 2022. júni­us 23-án, a dél­utá­ni órák­ban bement egy kis­kun­ha­li áru­ház­ba. Itt a vád­lott két darab, össze­sen mint­egy 10.000 Ft érté­kű pendrive-ot tett a kosa­rá­ba, majd azo­kat egy ruha­da­rab­bal leta­kar­ta. A ruha fel­pró­bá­lá­sá­nak ürü­gyén bement a pró­ba­fül­ké­be, ahol az adat­hor­do­zók­ról letör­te az áru­vé­del­mi esz­kö­zö­ket, a pendrive-okat ruhá­za­tá­ban rej­tet­te, majd fize­tés nél­kül távo­zott az eladótérből.

Mivel a férfi koráb­ban is köve­tett el lopá­so­kat az áru­ház­ban, az egyik biz­ton­sá­gi őr az áru­ház kame­ra­rend­sze­rén keresz­tül folya­ma­to­san nyo­mon követ­te a férfi moz­gá­sát, így a vád­lott által elkö­ve­tett lopást is ész­lel­te. A biz­ton­sá­gi őr és egy mun­ka­tár­sa még az áru­ház terü­le­tén bevár­ták az éppen távoz­ni szán­dé­ko­zó vád­lot­tat és fel­szó­lí­tot­ták, hogy köves­se őket a biz­ton­sá­gi irodába.

A vád­lott a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get. Elő­ször meg­pró­bál­ta kike­rül­ni a biz­ton­sá­gi őrö­ket, akik azon­ban elé lép­tek és meg­aka­dá­lyoz­ták a távo­zá­sát. Ezután a férfi a lopott pendirve-ok meg­tar­tá­sa érde­ké­ben a biz­ton­sá­gi őrö­ket a mell­ka­suk­nál fogva a kijá­rat felé kezd­te tolni, majd erő­tel­je­sen meg­lök­te őket, ami­től az őrök elvesz­tet­ték az egyen­sú­lyu­kat, a vád­lott pedig ezt kihasz­nál­va, a lopott áruk­kal együtt elme­ne­kült a hely­szín­ről. Később a férfi a két pendrive-ot 2.000 Ft elle­né­ben zálog­ba adta.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.