Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Két hónap alatt több, mint ezer üzenet- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest megyei fia­tal­em­ber ismer­ked­ni sze­re­tett volna egy kis­ko­rú lánnyal, aki egy idő után eluta­sí­tot­ta. Ezt a vád­lott nem tudta elfo­gad­ni és két hóna­pon keresz­tül több, mint ezer üze­ne­tet kül­dött neki.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a férfi 2019 decem­be­ré­ben egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, akit győri lakó­he­lyén több­ször meg is láto­ga­tott. 2020 év ele­jén azon­ban a lány úgy dön­tött, még­sem kíván a fér­fi­val szo­ro­sabb kap­cso­lat­ba kerül­ni, amit közölt is vele.

Ennek elle­né­re a férfi a lányt tovább hívo­gat­ta, aki ezért a fér­fit min­den elér­he­tő­sé­gé­ről letil­tot­ta.

Ekkor a férfi meg­sze­rez­te a lány email címét, azon foly­tat­ta a hábor­ga­tást, illet­ve sze­mé­lye­sen is fel­ke­res­te a sér­tet­tet, aki a több­ször csen­ge­tő férfi miatt rend­őri segít­sé­get kért.

Mivel a férfi ezt köve­tő­en sem hagyott fel a zak­la­tás­sal, sőt két hónap alatt több, mint ezer üze­ne­tet írt a sér­tett­nek, a lány édes­any­ja fel­je­len­tést tett.

Az ügyész­ség a fér­fit zak­la­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Vele szem­ben a vád­irat­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.