Főoldal » Hírek » Két ittas vezetővel szemben is végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta az ügyészség Kaposváron

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség 2021 szep­tem­be­ré­ben rövid időn belül két eset­ben is vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt ittas veze­tők­kel szemben.

Az egyik eset­ben a 66 éves kapos­vá­ri férfi 2021 máju­sa és júni­u­sa között három­szor veze­tett itta­san Kapos­vá­ron annak elle­né­re, hogy ebben az idő­szak­ban egy koráb­bi, súlyos testi sér­tés miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt állt. A férfi a vád­be­li idő­szak­ban veze­tő enge­déllyel egyéb­ként sem ren­del­ke­zett, mivel azt a kapos­vá­ri rend­őrök még 2021 ápri­li­sá­ban elvet­ték tőle, mert akkor is itta­san vezetett.

A másik ügy­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás a 32 éves pécsi fér­fi­val szem­ben, mert 2021 júli­u­sá­ban 4 liter sör és bor elfo­gyasz­tá­sa után Pécs­ről Kapos­vár­ra vezet­te a gép­ko­csi­ját, ráadá­sul úgy, hogy az autó­já­ban több utast is szál­lí­tott. A bör­tön­ből 2020-ban sza­ba­dult vád­lot­tat végül a kapos­vá­ri rend­őrök von­ták intéz­ke­dés alá, és - miu­tán a hely­szí­ni lég­al­ko­hol­mé­rés ered­mé­nye alap­ján bebi­zo­nyo­do­so­dott, hogy ittas – a veze­tői enge­dé­lyét is elvet­ték tőle. A férfi a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor egy koráb­bi lopás miatt szin­tén fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés hatá­lya alatt állt.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tok­ban az idő­sebb vád­lot­tal szem­ben fog­ház, míg a fia­ta­labb - vissza­eső­nek minő­sü­lő - fér­fi­val szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság mind­két vád­lott ese­té­ben ren­del­je el a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­se­ik vég­re­haj­tá­sát is.