Főoldal » Hírek » Két kerékpáros is megsérült a felelőtlen driftelés miatt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 októ­be­ré­ben János­hal­mán az autó­já­val drift­elt, ami miatt kettő, előt­te hala­dó kerék­pá­ros elesett és meg­sé­rült. A bal­ese­tet ész­le­lő vád­lott ráadá­sul segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhaj­tott a helyszínről.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. októ­ber 9-én, dél­után, János­hal­mán veze­tett egy autót, jó látá­si viszo­nyok között, nagy for­gal­mú, asz­fal­to­zott úttes­ten. A vád­lott a hátsó kerék meg­haj­tá­sú autó­val drift­el­ni kez­dett, a jármű hátsó kere­ke­it szán­dé­ko­san kipör­get­te. Emi­att meg­csú­szott, és az autó jobb olda­li vissza­pil­lan­tó tük­ré­vel az előt­te, azo­nos irány­ban hala­dó kerék­pá­ros­nak, a bicik­li kosa­rá­nak ütközött.

Az ütkö­zés miatt a kerék­pá­ros az előt­te hala­dó másik kerék­pá­ros­nak ment neki, majd mind­ket­ten eles­tek. A két kerék­pá­ros nő a bal­eset­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. A férfi ész­re­vet­te az ütkö­zést, de ennek elle­né­re nem állt meg, hanem anél­kül elhaj­tott, hogy tőle elvár­ha­tó segít­sé­get nyúj­tott volna a sérült kerékpárosoknak.

Az elkö­ve­tő a cse­lek­mé­nyé­vel több KRESZ sza­bályt, köz­tük a meg­ál­lá­si és segít­ség­nyúj­tá­si köte­le­zett­ség­re vonat­ko­zót is meg­szeg­te. A fele­lőt­len drift­elés­sel a sér­tet­tek éle­tét, testi épsé­gét köz­vet­len veszély­nek tette ki, vala­mint nekik 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okozott.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­tén kívül segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön, vala­mint pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.