Főoldal » Hírek » Két napon belül bíróság előtt az embercsempészéssel vádolt román férfi - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség ma bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, akit két nap­pal ezelőtt, 2021. augusz­tus 24-én haj­nal­ban fog­tak el a 86. számú főúton, Nádasd tér­sé­gé­ben, amint 12, magát afgán állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt szál­lí­tott a gépkocsiján.

A vád sze­rint a vád­lott meg­ál­la­po­dott Romá­ni­á­ban a meg­bí­zó­já­val abban, hogy anya­gi haszon fejé­ben szál­lít Magyar­or­szág nyu­ga­ti hatá­ra köze­lé­be olyan sze­mé­lye­ket, akik koráb­ban a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel érkez­tek Magyarországra.

A meg­bí­zó köz­vet­le­nül az elkö­ve­tést meg­elő­ző­en vásá­rol­ta meg a vád­lott­nak átadott, fran­cia ható­sá­gi jel­zés­sel ellá­tott gép­ko­csit, abból a cél­ból, hogy azt ember­csem­pé­szés­re használják.

A vád­lott a meg­bí­zó uta­sí­tá­sa­it követ­ve fel­vet­te a szerb-magyar határ köze­lé­ben a 12 sze­mélyt, akik úti okmá­nyok nél­kül, a határ védel­mét szol­gá­ló kerí­té­sen átmász­va lép­tek Magyar­or­szág területére.

A vád­lott egy tele­fo­nos szol­gál­ta­tá­son keresz­tül kapta meg a meg­bí­zó­já­tól az útvo­nal koor­di­ná­tá­it, amin a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket a nyu­ga­ti határ köze­lé­be szállította.

A Kör­men­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az őri­zet­ben lévő vád­lot­tat, akit 2 év 6 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, és 5 évre kiuta­sí­tott az ország terü­le­té­ről, az elkö­ve­tés­hez hasz­nált gép­jár­mű­vet pedig elkobozta.

Az íté­let jogerős.