Főoldal » Hírek » Két nő rabolt ki egy férfit Kalocsán - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt két nő ellen, akik 2020. novem­ber 17-én éjsza­ka Kalo­csán becsön­get­tek egy fér­fi­hez, majd kira­bol­ták a sér­tet­tet.

A vád­irat sze­rint 2020. novem­ber 17-én éjsza­ka a két nő – akik test­vé­rek – becsön­get­tek egy kalo­csai csa­lá­di házba. A kaput nyitó fér­fi­nek sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást aján­lot­tak fel, de a sér­tett ezt vissza­uta­sí­tot­ta.

A vád­lot­tak ezután a kaput benyom­va pró­bál­tak bel­jebb jutni a házba. A kapun belül dula­ko­dás ala­kult ki a sér­tett és közöt­tük. Ennek során a test­vér­pár idő­sebb tagja elsza­ladt a sér­tett mel­lett és bement nap­pa­li­ba. A fogas­ról leakasz­tot­ta a sér­tett váll­tás­ká­ját, ami­ben a férfi pénz­tár­cá­ja, ira­tai és egyéb tár­gyai vol­tak össze­sen 2.500 forint érték­ben.

A sér­tett a házba érve ész­re­vet­te, hogy az idő­sebb vád­lott a tás­ká­já­val a kezé­ben pró­bál elmen­ni, ezért fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja vissza a tás­ká­ját. A nő erre nem volt haj­lan­dó, ezért a sér­tett a tás­kát meg­ra­gad­va meg­pró­bál­ta kiven­ni a kezé­ből, ismét dula­kod­ni kezd­tek.

A másik vád­lott eköz­ben ház nyi­tott ajta­já­hoz ért és látta a nővé­re és a sér­tett közöt­ti dula­ko­dást. A nővér - azért, hogy a tás­kát meg­tart­sa - pofon ütöt­te sér­tet­tet, aki emi­att elen­ged­te a tás­kát. Ezt kihasz­nál­va az idő­sebb vád­lott a tás­kát a bejá­ra­ti ajtó­ban álló húgá­nak dobta. Ezután a rab­lók kisza­lad­tak a ház­ból a zsák­má­nyuk­kal együtt.

A sér­tett tás­ká­ját a benne lévő tár­gyak­kal és ira­tok­kal együtt a kalo­csai rend­őrök az idő­sebb vád­lot­tól lefog­lal­ták és a sér­tett­nek vissza­ad­ták, így a kár meg­té­rült.

Az idő­sebb vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, míg húga sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­ta­kat rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.