Főoldal » Hírek » Két osztrák embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két oszt­rák fér­fi­nak, akik szom­bat dél­után szál­lí­tot­tak ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Auszt­ria felé. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fi­ak két autó­val utaz­tak Magyar­or­szág­ra azért, hogy az isme­ret­len meg­bí­zó­juk­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­péssze­nek az Euró­pai Unió belső terü­le­té­re. A meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en a két férfi az autók­ba össze­sen hét - magát szír állam­pol­gár­nak valló - sze­mélyt vett fel 2021. októ­ber 23. nap­ján dél­után. Az autó­kat a rend­őrök Doma­szék kül­te­rü­le­tén ellen­őriz­ték és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a gya­nú­sí­tot­tak által szál­lí­tott sze­mé­lyek a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­nek. A kül­föl­di­e­ket rövid­del azt meg­elő­ző­en isme­ret­le­nek jut­tat­ták át a hatá­ron, és egy ben­zin­kút köze­lé­ben száll­tak be a gya­nú­sí­tot­tak autóiba.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a két férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zé­sek nem vég­le­ge­sek, mert a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik - a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben - fellebbeztek.