Főoldal » Archív » Két rablás egy hét alatt - vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két pécsi fér­fi­val szem­ben, akik 2018. tava­szán két idős nőt rabol­tak ki.

A vád­lot­tak 2018. már­ci­us végén követ­ték el az első rab­lást, ekkor egy 90 éves nő kezé­ből rán­tot­ták ki a kézi­ko­csi­ját. A sér­tett bevá­sá­rol­ni indult kere­kes kézi­ko­csi­já­val, ami­kor az utcán mögé lépett a két vád­lott. A fér­fi­ak meg­ra­gad­ták a kocsi fogan­tyú­ját, majd nagy erő­vel kirán­tot­ták a nő kezé­ből, aki ettől elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, elesett, és csont­tö­rést szenvedett.

Az első eset után pon­to­san egy hét­tel a fér­fi­ak becsen­get­tek egy idős nő házá­ba. Ami­kor a sér­tett ajtót nyi­tott, a fia­ta­labb vád­lott azon­nal meg­lök­te, ököl­lel arcon ütöt­te, egy kis­pár­nát nyo­mott az arcá­ba, miköz­ben pénzt és éksze­re­ket köve­telt tőle. A lökés­től a sér­tett elesett, a vád­lott pedig letép­te róla gyű­rű­it és fül­be­va­ló­it. A fia­tal elkö­ve­tő ellop­ta még a nő mobil­te­le­fon­ját is, majd csat­la­ko­zott tár­sá­hoz, aki a ház előtt várt és figyelt.

A vád­lot­tak mind­két eset­ben idős korú sér­tett sérel­mé­re követ­ték el a bűn­cse­lek­ményt, így az minő­sí­tett rab­lás­nak minő­sül, ami­nek bün­te­té­si téte­le öt évtől tíz évig ter­je­dő szabadságvesztés.