Főoldal » Hírek » Két szerb embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak, akik össze­sen 38 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre, egyi­kük még koka­int is fogyasztott.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint mind­két férfi kis teher­au­tó­val érke­zett Magyar­or­szág­ra azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Nyugat-Európába. 2022. janu­ár 27. nap­já­ra vir­ra­dó­ra az egyik gya­nú­sí­tott Sze­ged kül­te­rü­le­tén fel­vett a jár­mű­be 25 sze­mélyt, míg a másik Pusz­ta­mér­ge­sen 13 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt, aki­ket a fér­fi­ak meg­bí­zói jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A gya­nú­sí­tot­tak ezután Német­or­szág irá­nyá­ba indul­tak volna, de a rend­őrök ezt meg­aka­dá­lyoz­ták, iga­zol­tat­ták, elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték őket. Az egyik férfi meg­pró­bált a rend­őrök elől elfut­ni, de őt mint­egy 500 méte­res üldö­zés után elfog­ták. Tőle még kábí­tó­szert fog­lal­tak le, és koka­int is fogyasztott.

A fér­fi­ak uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­se­in mind­két elkö­ve­tő vonat­ko­zá­sá­ban helyt adott, és elren­del­te a letartóztatásukat.

A bíró­ság vég­zé­sei nem vég­le­ge­sek, azok­kal szem­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.