Főoldal » Hírek » Két ügyben három embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az albán, mol­dáv és magyar fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik hét­fő­re vir­ra­dó­ra 18 ille­gá­lis határ­át­lé­pő Nyugat-Európába tör­té­nő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a mol­dáv férfi 2021. szep­tem­ber 20. nap­ján, éjjel 3 óra­kor Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­tén vett fel az álta­la veze­tett oszt­rák honos­sá­gú autó­ba 12 - magát afgán állam­pol­gár­nak valló - sze­mélyt. A gya­nú­sí­tott magyar társa elő­fu­tó­ként segí­tett abban, hogy az eset­le­ges rend­őri ellen­őr­zé­se­ket ész­lel­ve és azo­kat kike­rül­ve jus­sa­nak el Nyugat-Európába. Rövid­del az indu­lást köve­tő­en azon­ban a rend­őr­jár­őr ellen­őriz­te őket, a gya­nú­sí­tot­ta­kat őri­zet­be vet­ték, míg az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket előállították.

Még ugyan­ezen a napon - a fenti intéz­ke­dés­sel szin­te egy­idő­ben -, a kiszom­bo­ri határ­ren­dé­sze­ti kiren­delt­ség jár­őrei meg­ál­lí­tot­ták az albán férfi által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit is. A gya­nú­sí­tott a rend­őri intéz­ke­dés alól kivon­ta magát, a jár­mű­ből kiszáll­va elsza­ladt. A rend­őrök azon­ban rövid üldö­zést köve­tő­en elfog­ták. A gép­ko­csi átvizs­gá­lá­sa során az utas­tér­ben 4, míg a cso­mag­tér­ben továb­bi 2 - magát szír állam­pol­gár­nak valló - sze­mélyt talál­tak és állí­tot­tak elő.

A gya­nú­sí­tot­tak által szál­lí­tott sze­mé­lyek a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek, őket ille­gá­li­san jut­tat­ták át Magyar­or­szág terü­le­té­re az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt embercsempészek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja dönt.

A rend­őri intéz­ke­dés­sel kap­cso­la­tos képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/harom-embercsempesz-es-tobb-tucat-illegalis