Főoldal » Archív » Két újszülött gyermekét ölte meg, az ügyészség vádat emelt ellene

A Fejér Megyei Főügyész­ség több embe­ren, tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben, aki két éven belül két újszü­lött gyer­me­két ölte meg.

A vád­lott 2016 őszén álla­po­tos lett egy érdi fér­fi­tól, aki­vel egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett meg. A nő nem sza­kí­tot­ta meg a ter­hes­sé­gét, hanem valót­la­nul azt közöl­te a barát­já­val, hogy elve­télt. A vád­lott 2017. május 5-én vajúd­ni kez­dett, majd ami­kor min­den­ki elment ott­hon­ról, meg­szül­te a gyer­me­két. Ezután a cse­cse­mőt zok­ni­val meg­foj­tot­ta, a holt­tes­tet és a méh­le­pényt egy sze­me­tes­zsák­ba helyez­te.  A zsá­kot a ház előtt lévő sze­mét­tá­ro­ló­ba dobta, és fel­ta­ka­rí­tott maga után. Más­nap a sze­mét­szál­lí­tók a sze­mét­tá­ro­lót kiürí­tet­ték.

A ter­helt 2018. ele­jén szin­tén inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett meg egy fér­fi­val, aki­vel pár­kap­cso­la­tot léte­sí­tett, és tőle teher­be esett. A váran­dós­sá­gát a barát­ja és a csa­lád­ja elől eltit­kol­ta. A vád­lott 2019. már­ci­us 16-án a haj­na­li órák­ban vajúd­ni kez­dett, majd az udva­ron lévő mel­lék­épü­le­tek­hez ment, és meg­szül­te gyer­me­két, akit műanyag cső­vel meg­foj­tott. A gyer­me­ket a meg­szült méh­le­pénnyel együtt egy bevá­sár­ló kosár­ba tette, a szü­lés során kelet­ke­zett vér­fol­tot egy bútor­lap­pal lefed­te, majd vissza­tért a házba. A hát­ra­ha­gyott cse­cse­mőt a vád­lott barát­já­nak neve­lő­ap­ja talál­ta meg, aki a men­tő­ket érte­sí­tet­te.

A sér­tet­tek halá­lá­nak köz­vet­len oka mind­két eset­ben ful­la­dás volt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint letar­tóz­ta­tá­sá­nak az ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig tör­té­nő fenn­tar­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.