Főoldal » Archív » Kétszáz millió forintos hűtlen kezelés egy Pest megyei takarékszövetkezetben

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy taka­rék­szö­vet­ke­zet két veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­jé­vel szem­ben, akik 12 év alatt mint­egy 200 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a cselekményeikkel.

A bűn­ügy két vád­lott­ja, két nő egy Pest megyei taka­rék­szö­vet­ke­zet veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­i­ként dol­goz­tak. Mind­ket­tő­jük fel­ada­ta volt a pénz­in­té­zet gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­gé­nek szak­mai irá­nyí­tá­sa. A taka­rék­szö­vet­ke­zet műkö­dé­sét a rá vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok és a taka­rék­szö­vet­ke­zet alap­sza­bá­lya hatá­roz­ta meg. A két asszony azon­ban mun­ká­ját gyak­ran e sza­bá­lyok­kal ellen­té­te­sen, a hely­ben szo­ká­sos gya­kor­lat sze­rint végezte.

A két vád­lott 2001 feb­ru­ár­já­tól 2013 júli­u­sá­ig a ren­des vagyon­gaz­dál­ko­dás sza­bá­lya­it szá­mos pon­ton megszegte.

A taka­rék­szö­vet­ke­zet egy köz­ben­ső cége útján éve­ken keresz­tül össze­sen közel 60 mil­lió forin­tot fize­tett egy infor­ma­ti­kai szol­gál­ta­tást nyúj­tó cég­nek anél­kül, hogy tény­le­ge­sen igény­be vette volna a szolgáltatást.

A vád­lot­tak a pénz­in­té­zet kint­lé­vő­sé­ge­i­nek ren­de­zé­sé­re meg­bíz­tak egy céget, ami­nek tel­je­sí­tés nél­kül több mint 7 mil­lió forin­tot utal­tak át.

Az egyik vád­lott a taka­rék­szö­vet­ke­zet kép­vi­se­lő­je­ként a saját, társa és mun­ka­tár­sa­ik részé­re több élet­biz­to­sí­tá­si szer­ző­dést kötött. A másik vád­lott pedig ellen­je­gyez­te azt, hogy az össze­sen 170 mil­lió forin­tot kite­vő biz­to­sí­tá­si díjat éve­ken keresz­tül min­den eset­ben a taka­rék­szö­vet­ke­zet fizes­se meg.

A vád­lot­tak egyi­ke 240 mil­lió forint, társa 180 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a taka­rék­szö­vet­ke­zet­nek a vagyon­gaz­dál­ko­dá­si köve­tel­mé­nyek folya­ma­tos megszegésével.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­té­vel vádol­ja a két nőt.