Főoldal » Hírek » Kétszer szúrt a féltékeny nő - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy 30 éves nő ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő ott­ho­nuk­ban élet­tár­sá­val ita­lo­zott, azon­ban fél­té­keny­sé­ge okán vitá­ba keve­red­tek, majd őt egy 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel két­szer megszúrta.

A vád­irat sze­rint a nő 2022. már­ci­u­sá­ban, éjsza­ka, mis­kol­ci laká­suk­ban ita­lo­zott az élet­tár­sá­val, vala­mint a ven­dég­ként ott tar­tóz­ko­dó két fér­fi­val és nővel. Ittas­sá­gá­nál fogva, egyre köte­ke­dőb­ben visel­ke­dett, fél­té­keny­ke­dett, vala­mint azt is szóvá tette, hogy a ven­dé­gek túl sokat isz­nak. Miu­tán a tár­sa­ság távo­zott, a vád­lott foly­tat­ta a fél­té­keny­ke­dé­sét, a kony­há­ban az asz­tal­ról fel­vett egy 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és az élet­tár­sá­tól 1 méter távol­ság­ban állva, a kést fenye­ge­tő­en rázni kezd­te és folya­ma­to­san szid­ta, aki hát­rált a bejá­ra­ti ajtó irá­nyá­ba. A vád­lott követ­te, egyre indu­la­to­sabb lett, és ami­kor az élet­tár­sa az ajtón meg­pró­bált kime­ne­kül­ni a lakás­ból, mell­ka­sá­nak közép­pont­ja irá­nyá­ba szúrt. A sér­tett a vál­lát elfor­dít­va kifor­dult, így a szú­rás a jobb fel­kar­ját érte, a vád­lott viszont újból meg­szúr­ta, ami a jobb kar­ját érte.

A sér­tett a kony­ha­asz­tal­hoz ment, hogy egy papír­tör­lő­vel csil­la­pít­sa a vér­zést, a nő ezután is tovább kia­bált vele, és a mene­kü­lő sér­tet­tet a lép­cső­ház­ban is követ­te, de már nem pró­bál­ta bántalmazni.

A sér­tett 8 napon túli gyógy­tar­ta­mú szúrt, met­szett izom­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett el, azon­ban, ha a szú­rá­sok nagye­ret vagy ide­get érnek, a sér­tett köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba kerül, a súlyos sérü­lés elma­ra­dá­sá­nak oka a sér­tett véde­ke­ző mozdulata.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.