Főoldal » Hírek » Kétszer támadott - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 28 éves férfi alap­ta­nul egy álta­lá­nos isko­lai osz­tály­tár­sát okol­ta min­den prob­lé­má­já­ért. Vélt sérel­mei miatt elő­ször bán­tal­maz­ta, pár hónap­pal később pedig már kés­sel támad­ta meg a másik fér­fit az újpes­ti piac­nál. 

A vád­lott - egy 28 éves férfi - a vád­be­li idő­szak­ban haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott. Rossz élet­kö­rül­mé­nye­i­ért, prob­lé­má­i­ért, vala­mint valós­nak vélt sérel­mei miatt alap­ta­la­nul egy álta­lá­nos isko­lai osz­tály­tár­sát, a sér­tet­tet hibáz­tat­ta, hol­ott csu­pán köszö­nő­vi­szony­ban vol­tak egymással.

A vád sze­rint a férfi 2019. decem­ber 3-án, reg­gel, a IV. kerü­let­ben, az újpes­ti piac­nál meg­lát­ta a sér­tet­tet, aki taka­rí­tott. A férfi úgy vélte, hogy a sér­tett koráb­ban meg­alá­zó módon visel­ke­dett vele, ezért min­den előz­mény nél­kül, ököl­lel arcon ütöt­te, meg­ra­gad­ta a tar­kó­já­nál, még több­ször meg­ütöt­te, meg­rúg­ta a fejét. A táma­dó ezután ott hagy­ta a sér­tet­tet, aki a piac terü­le­tén dol­go­zó sze­mé­lyek­től kért segít­sé­get. A férfi az arcán több sérü­lést, vala­mint orr­csont­tö­rést szenvedett.

A férfi pár hónap­pal később, 2020. júli­us 14-én reg­gel ismét a piac terü­le­tén járt, ami­kor meg­lát­ta a sér­tet­tet, aki a piac mel­lett a jár­dán taka­rí­tott. Kia­bál­va köze­lí­tett a sér­tett­hez, miköz­ben elő­vet­te a zseb­ké­sét, majd rátá­madt. A két férfi dula­ko­dott, amely­nek során a vád­lott több­ször meg­szúr­ta, illet­ve meg­vág­ta a sér­tet­tet a nya­kán és fel­ső­tes­tén. Az elkö­ve­tő csak akkor hagyott fel a táma­dás­sal, ami­kor a piac terü­le­tén dol­go­zó egyik biz­ton­sá­gi őr fel­szó­lí­tot­ta erre.

A sér­tett a nya­kán, illet­ve fel­ső­tes­tén szúrt-metszett sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A táma­dás mód­já­ra, esz­kö­zé­re tekin­tet­tel a vád­lott a tény­le­ges­nél súlyo­sabb, akár a férfi halá­lá­val vég­ző­dő sérü­lést is okoz­ha­tott volna. Ennek elma­ra­dá­sa egy­részt a sér­tett véde­ke­zé­sé­nek, szú­rá­sok elöli kité­ré­sé­nek, más­részt a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a táma­dó­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ami­kor a férfi az első eset­ben rátá­mad a sér­tett­re, majd az, ami­kor pár hónap­pal később ismét meg­lát­ja a sér­tet­tet, és elő­ve­szi a kést a zsebéből.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye és vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ketszer-tamadta-meg