Főoldal » Archív » Kétszer zsebelte ki ugyanazt a férfit egy szórakozóhelyen – vádemelés

A nő egy­mást köve­tő két haj­na­lon is ugyan­an­nak a fér­fi­nak a zse­bé­ből lopott, minő­sí­tett eseti lopás miatt emel­tek vádat ellene.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 45 éves szlo­vák állam­pol­gár nő 2019. janu­ár 12-én a kora haj­na­li órák­ban a VII. kerü­let, Dob utcá­ban talál­ha­tó szó­ra­ko­zó­he­lyen egy fér­fi­val tán­colt. A nő elte­rel­te a férfi figyel­mét, majd a nad­rág­zse­bé­ből eltu­laj­do­ní­tot­ta a pénz­tár­cá­ját. A vád­lott a tár­cá­ban talál­ha­tó pénzt kivet­te, majd a pénz­tár­cát a benne lévő ira­tok­kal a sze­me­tes­be dobta, ezt a sér­tett később megtalálta.

A férfi elha­tá­roz­ta, hogy az elkö­ve­tőt lebuk­tat­ja, ezért más­nap, hason­ló idő­ben vissza­tért a szó­ra­ko­zó­hely­re, tájé­koz­tat­ta a biz­ton­sá­gi őrt, majd ittas­nak tet­tet­te magát és a pult­nál vára­ko­zott. A vád­lott oda­ment hozzá és a nad­rág­zse­bé­ből ismét pénzt tulaj­do­ní­tott el. A sér­tett ezt azon­ban már ész­lel­te, a nőt az őrrel vissza­tar­tot­ták, majd az érte­sí­tett rend­őrök őri­zet­be vet­ték a zsebtolvajt.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség – kije­lö­lés alap­ján – foly­ta­tó­la­go­san, zseb­tol­vaj­lás­sal és köz­ok­irat egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a nővel szem­ben a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt. A bűn­cse­lek­ményt a tör­vény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.