Főoldal » Hírek » Ketten is megsérültek az ittas nő okozta balesetben - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves mát­ra­sze­lei nő ellen, aki itta­san oko­zott köz­úti bal­ese­tet a megyeszékhelyen.

A vád sze­rint a nő 2021. decem­ber 20-án, dél­előtt, Sal­gó­tar­ján­ban ittas álla­pot­ban vezet­te autó­ját. Ittas­sá­ga okán egy balra ívelő útka­nya­ru­lat­ban áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, ahol össze­üt­kö­zött egy vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő személygépkocsival.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len sofőr hátsó ülé­sen utazó két utasa könnyű sérü­lést szen­ve­dett, míg mind­két gép­ko­csi eleje sérült, a bal első kere­ke­ik kitörtek.

A nő köze­pes fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság alatt állt. 

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len vád­lot­tal szem­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indítványt.

A gyak­ran több­száz­ezer forin­tos pénz­bün­te­té­sen, és az akár több éves eltil­tá­son túl továb­bi súlyos követ­kez­mé­nyei is van­nak az ittas veze­tés­nek: az eltil­tott sofőr csak költ­sé­ges és idő­igé­nyes után­kép­zés után kap­hat­ja vissza a jogo­sít­vá­nyát az eltil­tás letel­te után, ráadá­sul mivel itta­san oko­zott bal­ese­tet, a köte­le­ző fele­lős­ség­biz­to­sí­tó be fogja rajta haj­ta­ni az álta­la a káro­sult­nak kifi­ze­tett össze­get is.