Főoldal » Hírek » Kettős emberölés ügyében emelt vádat a Fővárosi Főügyészség - rendőrségi videóval

Egy szlo­vák férfi magyar társa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, 2016 feb­ru­ár­já­ban – vagyo­ná­nak meg­szer­zé­sé­ért – meg­ölt egy szlo­vák állam­pol­gárt és a barát­nő­jét, majd a holt­tes­te­ket fel­da­ra­bol­ták és elásták.

A vád­irat sze­rint a 43 éves szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú vád­lott, és 42 éves magyar társa 2015 tava­szán ismer­ke­dett meg. A szlo­vák férfi több bűn­cse­lek­mény vég­re­haj­tá­sá­val is meg­bíz­ta magyar társát.

A szlo­vák vád­lott a szin­tén szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú sér­tett bizal­mi embe­re lett, jöve­del­me is a sér­tet­től szár­ma­zott. A sér­tet­tet Szlo­vá­ki­á­ban bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték, aki elszö­kött, majd 2015 janu­ár­já­ban, más sze­mé­lyi ada­ta­i­val bérbe vett egy XIII. kerü­le­ti Mar­ina parti lakást. Buj­ká­lá­sá­nak költ­sé­ge­it kész­pénz­ből, vala­mint befek­te­té­si arany­töm­bök­ből kíván­ta fedez­ni, mely­nek érde­ké­ben azzal bízta meg a szlo­vák vád­lot­tat, hogy a saját nevé­ben nyis­son bank­szám­lát, illet­ve bérel­jen egy széfet.

A szlo­vák férfi ekkor elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tet­tet vagyo­ná­nak meg­szer­zé­se érde­ké­ben meg­öli. Az ember­ölés­ben való köz­re­mű­kö­dés­re a magyar fér­fit kérte fel, aki ezt anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért vál­lal­ta. A szlo­vák férfi intéz­ke­dett a holt­tes­tek szál­lí­tá­sá­hoz, eltün­te­té­sé­hez szük­sé­ges esz­kö­zök – így pl. orr­fű­rész, zsá­kok, tisz­tí­tó­sze­rek, mész – beszer­zé­sé­ről, társa pedig Pilis­szent­iván kül­te­rü­le­tén göd­röt ásott. Az elkö­ve­tők 2016. feb­ru­ár 11-én, dél­előtt, a Mar­ina parti lakás­ban a sér­tet­tet, vala­mint barát­nő­jét köz­vet­len közel­ről több­ször fejbe lőt­ték. A magyar férfi a holt­tes­te­ket fel­da­ra­bol­ta, a test­ré­sze­ket és a tor­zó­kat sport­tás­kák­ba cso­ma­gol­ta, majd gödör­be tette, ahol mésszel és víz­zel leön­töt­te. A szlo­vák vád­lott köz­ben a szé­fet kiürí­tet­te, az érté­ke­ket magá­hoz vette. 

A magyar férfi az ember­ölés­ről beszá­molt az élet­tár­sá­nak, aki a köz­re­mű­kö­dé­sé­ért kapott két darab befek­te­té­si arany­töm­böt egy buda­pes­ti arany­ke­res­ke­dés­ben, mint­egy 10 mil­lió forin­tért elad­ta. A szlo­vák férfi a sér­tett 10 darab, mint­egy 60 mil­lió forint össz­ér­té­kű gép­ko­csi­ját meg­sze­rez­te, majd azok több­sé­gét eladta.

A szlo­vák vád­lott a tár­sá­nak 2015. augusz­tu­sá­ban egy szlo­vák állam­pol­gár meg­ve­ré­sé­re, 2015. novem­be­ré­ben pedig egy szlo­vá­ki­ai csa­lá­di ház fel­gyúj­tá­sá­ra adott meg­bí­zást, aki 500-1000 euró közöt­ti össze­ge­kért eze­ket vég­re­haj­tot­ta. Egy továb­bi eset­ben a férfi azzal bízta meg, hogy 1500 euró­ért törje el egy szlo­vák férfi lábát. A vád­lott - egy tár­sá­val együtt - ez eset­ben a meg­bí­zás kere­te­it túl­lép­ve, egy vipe­rá­val élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket okoz­va bán­tal­maz­ta a sértettet.

Az ügy­ben az ered­mé­nyes fel­de­rí­tés érde­ké­ben a Leg­főbb Ügyész­ség és a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság Leg­főbb Ügyész­sé­ge közös nyo­mo­zó­cso­por­tot hozott létre, amely­ben Magyar­or­szá­got a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Kiemelt Ügye­ket Fel­de­rí­tő Főosz­tá­lya és a Fővá­ro­si Főügyész­ség képviselte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, továb­bá súlyos testi sér­tés, ron­gá­lás és - az élet­társ vonat­ko­zá­sá­ban - pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A főügyész­ség a két fér­fi­val szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a bíró­ság a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét a szlo­vák férfi ese­té­ben zárja ki, a magyar férfi ese­té­ben pedig álla­pít­sa meg, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra a tör­vény ere­jé­nél fogva nem bocsát­ha­tó, tekin­tet­tel arra, hogy őt idő­köz­ben, más ügy­ben, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték. A nővel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés az ügyé­szi indítvány.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség ügy­ben kiadott korább köz­le­mé­nye és vide­ói az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tők: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kettos-emberoles-ket-gyanusitott