Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Kettős halál gyorshajtás miatt – fotókkal – a Fejér Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a gyors­haj­tá­sa két sze­mély halá­lát okozta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a duna­föld­vá­ri férfi 2021. szep­tem­ber 19-én, este, a csa­lád­tag­ja­i­nál tar­tóz­ko­dott. Az egyik hoz­zá­tar­to­zó rosszul lett, ezért men­tőt hív­tak. A men­tők a későb­bi sér­tet­tet kór­ház­ba akar­ták vinni, azon­ban ezt a csa­lád­ta­gok meg­aka­dá­lyoz­ták azzal, hogy majd ők gép­ko­csi­val elvi­szik a sér­tet­tet a kórházba.

A csa­lád­ta­gok a fér­fit beül­tet­ték a vád­lott gép­ko­csi­já­ba, mely­ben 4 utaz­tak, de a biz­ton­sá­gi övet senki sem használta.

A vád­lott este az autó­val Duna­új­vá­ros­ban a 50 km/h sebes­ség helyett mint­egy 120-133 km/h sebes­ség­gel szá­gul­dott, és a sebes­sé­gét az egyik kanyar előtt sem csök­ken­tet­te. A férfi a kanyar­ban az eltúl­zott sebes­ség miatt elve­szí­tet­te az ural­mát a gép­jár­mű felett, lesod­ró­dott az úttest­ről és egy lám­pa­osz­lop­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben az autó ket­té­sza­kadt, a jármű két utasa az autó­ból kizu­hant. Mind­ket­ten olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, hogy a hely­szí­nen éle­tü­ket vesz­tet­ték. A gép­ko­csi továb­bi uta­sai 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedtek.

A szak­ér­tői vizs­gá­lat meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy ha a vád­lott a meg­en­ge­dett sebes­ség­gel köz­le­ke­dett volna, úgy a bal­eset nem követ­ke­zik be.

A vád­lott véré­ben a bal­ese­tet köve­tő­en amfe­ta­mint mutat­tak ki, ami azt jelen­ti, hogy a veze­tés meg­kez­dé­se előtt a férfi kábí­tó­szert fogyasz­tott, azt azon­ban iga­zol­ni nem lehe­tett, hogy a bal­eset idő­pont­já­ban kábí­tó­szer befo­lyá­sa alatt állt volna.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Duna­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság dönt majd.