Főoldal » Hírek » Kevés híján halállal végződött a családi összejövetel vízkeresztkor - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az élet elle­ni bűn­cse­lek­mény kísér­le­te miatt indult bün­te­tő eljá­rás­ban a Heves Megyei Főügyész­ség emelt vádat egy 40 éves nővel szemben.

A vád­lott idén, janu­ár 6-ára vir­ra­dó­an az isten­me­ze­jei laká­suk­ban szó­ra­ko­zott az élet­tár­sá­val, a nevelt fiá­val és az uno­ka­test­vé­ré­vel. Ennek során haj­nal­ra vala­mennyi­en ittas álla­pot­ba kerül­tek, ami fel­te­he­tő­en hoz­zá­já­rult ahhoz, hogy a ven­dég­lá­tó pár tag­jai össze­szó­lal­koz­tak, majd dula­kod­tak egy­más­sal a lakás­ban. A fiú ekkor közé­jük állt, hogy szét­vá­lassza őket, de az apja meg­ütöt­te, majd fel­lök­te az őt békí­te­ni igyek­vő gyer­me­két, mire a vád­lott magá­hoz vett egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, és azzal esett neki az élettársának.

A nő kaszá­ló moz­du­la­to­kat téve kis-közepes erő­vel tíz­szer szúr­ta meg a sér­tet­tet a fel­kar­ján és a mell­ka­sán. A szú­rá­sok közül a mell­üre­gen keresz­tül egyik a tüdőt, egy másik pedig a verő­eret érte, minek követ­kez­té­ben a sebe­sült sok vért veszí­tett addig, amíg kór­ház­ba került. Itt csak a kor­sze­rű és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás tudta meg­men­te­ni az éle­tét, azon­na­li műté­ti ellá­tás nél­kül bizo­nyo­san meg­halt volna.

Az ese­mé­nyek során a vere­ke­dők egyéb, nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket is szen­ved­tek, de ezek miatt egyi­kük sem élt magán­in­dít­vánnyal a bán­tal­ma­zó roko­ná­val szemben.

A Heves Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a kése­lő asszonyt.

A Bün­te­tő Tör­vény­könyv sze­rint a kísér­let­re a befe­je­zett bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­lét kell alkalmazni. 

Ezt is figye­lem­be véve a főügyész­ség a cse­lek­mény elkö­ve­té­si körül­mé­nye­i­nek gon­dos mér­le­ge­lé­se után arra tett mér­té­kes indít­ványt a vád­ira­tá­ban, hogy a bíró­ság 4 év bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lot­tal szem­ben akkor, ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.