Főoldal » Archív » Kevésen múlott, hogy a sértett megérte az újévet

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki pusz­ta kéz­zel oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lést az egyik ismerősének.

A sér­tett 2017 szil­vesz­te­rén erő­sen ittas álla­pot­ban végig­jár­ta a kör­nyé­ken lakó isme­rő­se­it azért, hogy az ünnep alkal­má­ból köszönt­se őket. Ekkor tévedt be a vád­lott udva­rá­ra, ahon­nan ittas­sá­ga miatt magá­val akar­ta vinni a vád­lott kutyá­ját. Ezt látva a vád­lott indu­la­to­san fele­lős­ség­re vonta a sér­tet­tet, aki meg­ijedt és a kutyát hát­ra­hagy­va távo­zott az udvarból.

A vád­lott azon­ban nem hagy­ta annyi­ban a dol­got, a sér­tett után ment, akit az utcán utol­ér­ve bán­tal­ma­zott, ennek során leg­ke­ve­sebb 4 alka­lom­mal, nagy erő­vel, ököl­lel arcon ütöt­te a föld­re kerü­lő fér­fit, és egy alka­lom­mal még oldal­ba is rúgta. A táma­dás­nál jelen volt a sér­tett kis­ko­rú nevelt gyer­me­ke is, aki segít­sé­gért kiál­to­zott, ezért a vád­lott abba­hagy­ta a bántalmazást.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­ve­tett élet­ve­széllyel járó álla­pot­ba került, melyet a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás hárí­tott el.

Az elkö­ve­tő bün­te­tett elő­éle­tű, koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sét 2017 októ­be­ré­ben töl­töt­te ki. Vele szem­ben 2 évtől 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki, mivel a több­szö­rös vissza­esői minő­sé­ge miatt az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt kiszab­ha­tó 2 évtől 8 évig ter­je­dő bün­te­té­si tétel­ke­ret felső hatá­rát a Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se miatt a felé­vel emel­ni kell. Ennek követ­kez­té­ben az ítél­ke­zés szem­pont­já­ból irány­adó közép­mér­ték a vád­lott ese­té­ben 7 év szabadságvesztés.

Ezen körül­mé­nyek mér­le­ge­lé­sé­vel az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban 8 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.