Főoldal » Archív » Kevésen múlott, hogy nem ölt újra a román férfi

A Somogy Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a román állam­pol­gár­sá­gú 47 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint súlyo­san bán­tal­maz­ta nőis­me­rő­sét Fonyódon.

A nyo­mo­zás jelen­le­gi ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott és a sér­tett között 2018. júli­us 17. nap­ján az esti órák­ban szó­vál­tás ala­kult ki a nő fonyó­di házá­ban, mely­nek során a gya­nú­sí­tott előbb tenyér­rel arcon ütöt­te, majd a föld­re lökte az asszonyt. A férfi ekkor magá­hoz vett egy 7 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, ami­vel a háta jobb olda­lán meg­szúr­ta a sér­tet­tet, ezért fenn­állt lehe­tő­sé­ge az élet­ve­széllyel járó sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek. A nőnek emel­lett eltör­te az egyik csi­go­lyá­ját is.

A bán­tal­ma­zás­nak szem­ta­nú­ja volt az asszony négy kis­ko­rú gyer­me­ke, a gya­nú­sí­tott végül az ő kér­le­lé­sük­re hagy­ta abba a sér­tett bántalmazását.

A fér­fit koráb­ban Romá­ni­á­ban ember­ölés bűn­tet­te miatt 15 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, mely­ből 2017 decem­be­ré­ben szabadult.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en elrendelte.