Főoldal » Hírek » Kezdő sofőr okozott súlyos balesetet - fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen, aki kellő tapasz­ta­lat hiá­nyá­ban súlyos bal­ese­tet okozott.

A vád­lott a bal­eset előtt két hónap­pal szer­zett jogo­sít­ványt, így igen cse­kély veze­tői jár­tas­ság­gal rendelkezett.

A férfi 2020. ápri­lis 23-án, 6 óra 30 perc­kor a mun­kál­ta­tó­ja tulaj­do­ná­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi­val haladt Bihar­ke­resz­tes felől Bedő köz­ség irá­nyá­ba, az autó­ban négyen utaz­tak. A sofőr és a jobb olda­li első ülé­sen utazó sér­tett nem hasz­nál­ta a biz­ton­sá­gi övét.

A férfi a 42-es számú főút­ra szán­dé­ko­zott rátér­ni, ahol az útke­resz­te­ző­dés előtt meg­ál­lás­ra és köte­le­ző elsőbb­ség­adás­ra fel­hí­vó köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­la áll. A tábla uta­sí­tá­sa elle­né­re az elkö­ve­tő nem állt meg, hanem 40 km/óra sebes­ség­gel ráhaj­tott a főút­ra, így nem adott elsőbb­sé­get a jobb­ról érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő, sér­tett által veze­tett jár­mű­sze­rel­vény­nek. A férfi az autó­val a von­ta­tó bal első kere­ké­nek ütkö­zött, amely­nek követ­kez­té­ben a jár­mű­sze­rel­vény az árok­ba borult, míg a gép­ko­csi az útke­resz­te­ző­dés túl­ol­da­lá­ra sod­ród­va állt meg.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a négy utas, vala­mint a jár­mű­sze­rel­vény veze­tő­je súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, két sér­tett sérü­lé­sei mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyultak. 

A férfi durva KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sa miatt tör­tént a bal­eset és kelet­kez­tek a sér­tet­tek sérülései. 

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le. 

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je, továb­bá hosszabb időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.