Főoldal » Archív » Kéztöréssel végződött az ívócimborák hazaútja

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy har­minc­há­rom éves és egy huszon­há­rom éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge, garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2017 szep­tem­be­ré­ben, késő este, egy közös isme­rő­sük­nél kezd­tek italozni.

Más­nap haj­nal­ban itta­san indul­tak haza­fe­lé, ami­kor Alsó­zsol­ca bel­te­rü­le­tén vitat­koz­ni kezd­tek, trá­gár módon szi­dal­maz­ták egy­mást, majd a nézet­el­té­rés odáig fajult, hogy köl­csö­nö­sen, több­ször meg­ütöt­ték egy­mást. Ettől a föld­re kerül­tek, de ott is tovább foly­tat­ták a verekedést.

Végül fel­hagy­tak a továb­bi bán­tal­ma­zás­sal, és egyi­kük elin­dult, mire a másik vád­lott fel­vett egy faka­rót, és azzal a már távo­zó vádlott-társa bal kéz­fe­jé­re ütött, aki ennek követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló kéz­kö­zép­csont törés sérü­lést szen­ve­dett el.

A másik vád­lott­nak nem kelet­ke­zett orvo­si­lag érté­kel­he­tő sérü­lé­se, azon­ban az álta­la hasz­nált faka­ró az élet kiol­tá­sá­ra is alkal­mas esz­köz­nek minősül.

Az ügyész­ség a botot hasz­ná­ló bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben hal­ma­za­ti pénz­bün­te­tés­ként köz­ér­de­kű mun­ka­bün­te­tést, míg a – koráb­bi elíté­lé­sei okán – több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vádlott-társával szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.