Főoldal » Hírek » Ki akarták rabolni apjukat – rács mögött várják a bíróság döntését - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves és egy 19 éves Nóg­rád megyei fia­tal ellen, akik meg­ver­ték édes­ap­ju­kat azért, hogy a csa­lád­vé­del­mi támo­ga­tást meg­sze­rez­zék tőle.

A test­vé­rek 2020 augusz­tu­sá­ban meg­tud­ták, hogy édes­ap­juk fel­vet­te a csa­lád­vé­del­mi támo­ga­tást, ezért pénzt kér­tek tőle. Az apa 1500 forin­tot adott nekik azzal, hogy a többi tan­szer­vá­sár­lás­ra kell, majd hazament.

A fia­ta­lok este elmen­tek a külön élő apjuk házá­hoz, ahol újra pénzt köve­tel­tek, majd fenye­ge­tőz­ni kezd­tek. Mivel pénzt tovább­ra sem kap­tak, bán­tal­maz­ni kezd­ték apju­kat: belök­ték az egyik szo­bá­ba, s míg az egyi­kük fojtó fogás­sal lefog­ta, a másik meg­pró­bál­ta a zse­bé­ből kiemel­ni a pénz­tár­cát. Ezután ütni kezd­ték a fejét és sze­mét, majd a férfi segít­sé­gé­re siető isme­rő­sét is ellökték.

A bán­tal­ma­zás­sal csak akkor hagy­tak fel, ami­kor meg­hal­lot­ták, hogy öccsük érte­sí­ti a rend­őr­sé­get, üres kéz­zel távoztak.

Az apa a fején és arcán szen­ve­dett könnyű sérü­lé­se­ket, a súlyo­sabb sérü­lé­sek elma­ra­dá­sa csak a vélet­len­nek volt köszönhető.

Az idő­sebb fiú­nak ezen túl két rövid­del azelőtt elkö­ve­tett lopá­sért is felel­nie kell: egy házba a nyi­tott abla­kon át mászott be és onnan eltu­laj­do­ní­tott 500 forin­tot, vala­mint egy bel­té­ri egy­sé­get, illet­ve betört egy segély­szer­ve­zet rak­tá­rá­ba, ahon­nan egy fűka­szát és egy fűrészt tulaj­do­ní­tott el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a test­vé­rek ellen rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, az idő­sebb fiú­val szem­ben emel­lett a két lopás miatt is vádat emelt, vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés, test­vé­ré­vel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint 147.010 forint vagyon­el­kob­zás­ra és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a közel 480.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is fizet­tes­se meg velük.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dön­té­sét a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tás­ban várják.