Főoldal » Hírek » Kidobók ütötték-rúgták a sértettet - videóval - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik egy gyön­gyö­si szó­ra­ko­zó­he­lyen bán­tal­maz­ták a sértettet.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2020 szep­tem­be­ré­ben biz­ton­sá­gi őrként dol­goz­tak egy gyön­gyö­si disz­kó­ban. Este a bará­tai tár­sa­sá­gá­ban itt szó­ra­ko­zott a sér­tett is, akit ittas álla­po­tá­ban tanú­sí­tott tola­ko­dó maga­tar­tá­sa miatt a fia­ta­labb vád­lott egy másik biz­ton­sá­gi őr tár­sá­val a haj­na­li órák­ban kive­ze­tett a szó­ra­ko­zó­hely bejá­ra­ta elé.

Itt a sér­tett és a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat tag­jai között szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során az idő­sebb vád­lott a sér­tet­tet előbb tenyér­rel arcon ütöt­te, majd két­szer com­bon rúgta. A hát­rá­ló és távoz­ni szán­dé­ko­zó fér­fit ekkor a másik – fia­ta­labb – vád­lott egy­szer nagy erő­vel fejen ütöt­te, mely­től a sér­tett hanyatt esett és per­cek­re elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét. A biz­ton­sá­gi szol­gá­lat tag­jai pró­bál­ták a sér­tet­tet magá­hoz térí­te­ni, majd ami­kor ez sike­rült egy szék­re ültet­ték, ami­ről később a férfi még egy­szer fej­jel előre leesett. A bán­tal­ma­zott ven­dég később elhagy­ta a hely­színt, majd a cse­lek­mény nap­já­nak dél­után­ján orvo­si vizs­gá­lat­ra jelent­ke­zett a kórházban.

A sér­tett a fia­ta­labb vád­lott ütése, ami­at­ti hanyatt esése, illet­ve esz­mé­let­vesz­té­se miatt a szék­ről való leesé­se követ­kez­té­ben olyan súlyos fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, melyek köz­ve­tett élet­ve­szélyt eredményeztek.

Az elkö­ve­tők maga­tar­tá­sa meg­ha­lad­ta a személy-és vagyon­őrö­ket külön tör­vény alap­ján meg­il­le­tő ará­nyos testi erő alkal­ma­zá­sá­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat, tevé­keny­sé­gük ezen túl­me­nő, indo­ko­lat­lan erő­szak volt.

A Heves Megyei Főügyész­ség a fia­ta­labb vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, míg pofoz­ko­dó és rug­do­só tár­sát garáz­da­ság vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­ha­tó­ság most benyúj­tott vád­ira­tá­ban – amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri – a sér­tet­tet leütő vád­lot­tal szem­ben 2 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés, 3 év biz­ton­sá­gi őr fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás, míg a másik vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés, vala­mint 1 év biz­ton­sá­gi őr fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A fel­vé­te­len a sér­tett szó­ra­ko­zó­hely­ről tör­té­nő kive­ze­té­se és a pofon ütése lát­ha­tó. A cse­lek­mé­nye­ket a szó­ra­kó­hely biz­ton­sá­gi kame­rái rögzítették.