Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek » "Kiegészítő pótmagánvád": mi az eljárás menete?
A köz­ha­ta­lom gya­kor­lá­sá­val vagy köz­va­gyon keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos, a Bün­te­tő­el­já­rá­si Tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott bűn­cse­lek­mé­nyek miatt janu­ár 1-je után indult bün­te­tő­el­já­rá­sok­ban a nyo­mo­zó ható­ság és az ügyész­ség fel­je­len­tést eluta­sí­tó vagy nyo­mo­zást meg­szün­te­tő egyes hatá­ro­za­ta­i­val szem­ben felül­bí­rá­la­ti indít­vány benyúj­tá­sá­nak van helye.
 
A felül­bí­rá­lat indít­vánnyal és a "kiegé­szí­tő pót­ma­gán­vád­dal" kap­cso­la­tos min­den fon­tos infor­má­ció meg­ta­lál­ha­tó itt: https://ugyeszseg.hu/altalanos-benyujtasi-informaciok/