Főoldal » Hírek » Kifigyelte a pizzafutárt, majd a gépkocsijával elhajtott - rendőrségi fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő álné­ven adott le étel­ren­de­lést, kifi­gyel­te a piz­za­fu­tárt, majd annak gép­ko­csi­já­val elhaj­tott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. augusz­tus 29-én, 22 óra 48 perc­kor, álné­ven ren­delt ételt, a kéz­be­sí­té­si címe­ként olyan esz­ter­go­mi címet adott meg, ami nem az övé. A piz­za­fu­tár mint­egy fél óra eltel­té­vel kiszál­lí­tot­ta az ételt egy gép­ko­csi­val. Az elkö­ve­tő titok­ban figyel­te a sér­tet­tet, vele folya­ma­to­san tele­fo­non kap­cso­lat­ban állt és őt – azért, hogy a gép­ko­csi­já­tól eltá­vo­lít­sa – az esz­ter­go­mi térre irá­nyí­tot­ta.  A futár az indí­tó­kul­csot a gép­ko­csi­ban hagy­ta. A veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző elkö­ve­tő a jár­mű­be beült és azzal elhaj­tott, a gép­ko­csi­ban volt étel, mele­gen tartó táska, vala­mint rádi­ós­mag­nó, töltő, és kor­mány­vé­dő. Az esz­ter­go­mi rend­őrök a gép­ko­csit más­nap meg­ta­lál­ták, a rádi­ós­mag­nót pedig az elkö­ve­tő esz­ter­go­mi lakó­he­lyén fog­lal­ták le.

Az elkö­ve­tő 2021. augusz­tus 25-én az esti órák­ban az Esz­ter­gom Kis-Duna sétá­nyon kerék­pá­ro­zott, ami­kor utol­ér­te az előt­te szin­tén kerék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tett nőt. A férfi ekkor hir­te­len moz­du­lat­tal kikap­ta a sér­tett kerék­pár­já­nak első kosa­rá­ba helye­zett bevá­sár­ló­tás­ká­ját, ami­ben ira­tai, kész­pén­ze, 2 darab bank­kár­tyá­ja és hasz­ná­la­ti tár­gyai vol­tak.  A lopás elkö­ve­té­si érté­ke 14.850 forint, amely nem térült meg, mivel a tás­kát és annak tar­tal­mát az elkö­ve­tő később a Duná­ba dobta. A férfi a bank­kár­tyá­kat jogo­su­lat­la­nul hasz­nál­ta. Az egyik­kel 9.360 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, ami­kor piz­zát ren­delt, vala­mint tizen­hat­szor pró­bált fizet­ni a két bank­kár­tyá­val, de a tranz­ak­ci­ók siker­te­le­nek marad­tak, mivel a sér­tett a bank­kár­tyá­kat letil­tat­ta.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő külö­nös vissza­eső fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és 63.946 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je.

A nyo­mo­zó ható­ság készí­tett fotók itt tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/10-nap-leforgasa-alatt-tobb-buncselmenyt-kovetett