Főoldal » Archív » Kifosztás, betörés és kerékpárlopás miatt vádemelés

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a huszon­há­rom éves fér­fi­val szem­ben, aki 2018 szep­tem­be­ré­ben Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen kirán­tot­ta az idős sér­tett kezé­ből a tás­ká­ját, vala­mint egy ingat­lan­ba betört, két kerék­párt pedig elvitt.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2018. szep­tem­ber 28-án, reg­gel, Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen, a 76 éves, az utcán sétá­ló sér­tett mellé haj­tott kerék­pár­já­val, majd kirán­tot­ta a sér­tett kezé­ben lévő tás­kát, és azzal elme­ne­kült. A tás­ká­ban lévő dol­gok érté­ke össze­sen 7.000 forint volt. Az elkö­ve­tőt a hely­szín köze­lé­ben elfog­ták, így az elvett dol­gok vissza­ke­rül­tek a sértetthez.

A vád­lott 2018 júli­u­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben, két alka­lom­mal, üzle­tek mellé támasz­tott, egy eset­ben lezárt, kerék­párt elvitt, amely cse­lek­mé­nye­i­vel össze­sen 25.000 forint össze­gű kárt oko­zott. Az egyik kerék­pár később meg­ke­rült, az a sér­tett­hez visszakerült.

A vád­lott 2018 novem­be­ré­ben átmá­szott egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi ingat­lan kerí­té­sén, az udvar­ból magá­hoz vett egy lánc­fű­részt, majd a házba is bement, ahon­nan bank­kár­tyá­kat, kész­pénzt és kisebb dol­go­kat (cigaretta-tartó, fej­lám­pa) vitt el. Az ello­pott dol­gok érté­ke össze­sen 20.000 forint volt. A vád­lot­tat a haza­ér­ke­ző sér­tett tet­ten érte, a vád­lott azon­ban a hely­szín­ről elme­ne­kült. A kár­ból lefog­la­lás­sal utóbb 12.000 forint megtérült.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély­től való elvé­tel­lel elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­vel és több rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel vádolja.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­za a bíróságnál.

A 2018. júli­us 1-jétől hatá­lyos Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény lehe­tő­vé tette, hogy az ügyész a vád­irat­ban, arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­ság előtt beis­me­rő val­lo­mást tesz, indít­ványt tegyen a kisza­ba­dan­dó bün­te­tés pon­tos mér­té­ké­re. Ebben az ügy­ben az ügyész­ség a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén 1 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól 2 évre tör­té­nő eltil­tá­sát indítványozta.