Főoldal » Archív » Kifosztotta az alvó utast

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az utas­tár­sát leitat­ta, majd alvó álla­po­tát kihasz­nál­va meglopta.

A sér­tett 2018. júni­us 3-ról 4-re vir­ra­dó éjjel – egész napos uta­zást köve­tő­en – Buda­pes­ten, a Nyugati-pályaudvaron vára­ko­zott az Esz­ter­gom­ba indu­ló menet­rend sze­rin­ti vonat­ra. A pálya­ud­va­ron a vád­lott kifi­gyel­te, majd meg­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, és meg­kí­nál­ta sör­rel, amit a sér­tett meg­ivott. Nem sok­kal később a vád­lott a vona­ton a sér­tet­tel szem­ben ült le, aki elin­du­lást köve­tő­en rög­tön elaludt. Ezt kihasz­nál­va a férfi átku­tat­ta a sér­tett cso­mag­ját, abból elvett egy darab par­fü­möt, továb­bá a sér­tett nad­rág­zse­bé­ben lévő pénz­tár­cá­já­ból 20.000 forin­tot, és 650 angol fon­tot. A vád­lott a lopást köve­tő­en leszállt a vonatról.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­si érté­ke: 267.640 forint, mely nem térült meg.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben más ügy­ben kifosz­tás bűn­tet­te miatt már van folya­mat­ban bíró­sá­gi eljá­rás. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság az ügye­ket egye­sít­se, továb­bá a beis­me­rő val­lo­mást tett vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.

Az ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság jár el.