Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kifosztották a harmonikást – Fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik elvet­ték egy alvó zenész harmonikáját. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­ak 2022 júni­u­sá­ban szó­ra­koz­ni érkez­tek Sió­fok­ra, majd az átmu­la­tott éjsza­kát köve­tő­en a két idő­sebb vád­lott ész­lel­te azt, hogy a sér­tett a 90.000,- Ft érté­kű har­mo­ni­ká­ját az ölé­ben tart­va aludt egy padon. Amíg a leg­idő­sebb vád­lott figye­lés­sel segí­tet­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, a társa kivet­te a hang­szert a sér­tett kezé­ből, majd a közel­ben par­ko­ló kocsi­juk­hoz indultak.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét a tér­fi­gye­lő kame­rá­kon keresz­tül ész­le­lő rend­őr­jár­őrök a har­mo­ni­kát eltu­laj­do­ní­tó fér­fi­a­kat alig néhány perc­cel később elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, letar­tóz­ta­tá­su­kat az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a kifosz­tás­sal vádolt, azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.