Főoldal » Hírek » Kifosztották az ittas férfit - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kifosz­tás bűn­tet­te és a bank­kár­tya fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két nővel és egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben. Az elkö­ve­tők előbb italt vásá­rol­tat­tak az ittas sér­tet­tel, majd elvet­ték tőle az értékeit. 

A vád­irat sze­rint két nő és egy fia­tal­ko­rú fiú meg­is­mer­ked­tek az ittas sér­tet­tel, majd 2021. május 6-án, éjjel meg­je­len­tek egy tata­bá­nyai ben­zin­kú­ton. Itt a vád­lot­tak vod­kát és több doboz sört vetet­tek sér­tet­tel, mert elha­tá­roz­ták, hogy elve­szik az érté­ke­it. A vásár­lást köve­tő­en az elkö­ve­tők és sér­tett egy köze­li padra ültek, itt alko­holt ittak, majd a sér­tett köz­vet­le­nül maga mellé tette a pénz­tár­cá­ját. Ami­kor sér­tett az alko­hol­tól már öntu­dat­lan álla­pot­ba került, akkor a pénz­tár­cá­já­ból az egyik nő kivett egy bank­kár­tyát, míg a másik nő elvett 30.000 forin­tot, és az 50.000 forint érté­kű mobiltelefont. 

A fiú­nak meg­tet­szett a sér­tett kezén lévő 7.500 forin­tos karóra, azt az egyik nővel leve­tet­te, majd eltet­te. Ezt köve­tő­en a másik nő magá­hoz vette a sér­tett 3.000 forint érté­kű háti­zsák­ját, majd mind­annyi­an magá­ra hagy­ták a sértettet.

Más­nap az elkö­ve­tők közös elha­tá­ro­zás­sal a tata­bá­nyai dohány­bolt­hoz men­tek, oda az egyik nő ment be, és a sér­tett bank­kár­tyá­já­val 5.040 forint érték­ben dohány­árut vásá­rolt. Ezután átmen­tek egy másik dohány­bolt­ba, ott ugyan­ez a nő  5.220 forin­tért vásárolt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság az egyik nőt sza­bad­ság­vesz­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a másik nőt és a fia­tal­ko­rút vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, a pró­ba­idő­re ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tü­ket. Indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség azt is, hogy a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett vagyon­gya­ra­po­dást a bíró­ság az elkö­ve­tők­től vonja el.