Főoldal » Hírek » Kihallgatása során ismert be egy korábbi gyilkosságot is - életfogytiglan várhat rá - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a 45 éves haj­lék­ta­lan fér­fi­val szem­ben, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben élet­tár­sá­val együtt meg­ölt egy másik haj­lék­ta­lant, majd 2021 janu­ár­já­ban egy­ma­ga vég­zett egy nőis­me­rő­sé­vel is. 

A vád­lott 2021. janu­ár 11-én a sal­gó­tar­já­ni busz­pá­lya­ud­va­ron együtt ita­lo­zott egy isme­rő­sé­vel. Az éjsza­kai órá­kat egy híd alatt töl­töt­ték, ahol szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük. A nő sér­tő­en beszélt a vád­lott élet­tár­sá­ról, ezért a férfi több­ször fejen ütöt­te, majd egy 13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel leg­alább tíz­szer meg­szúr­ta, ezután a kést a patak­ba dobta. A sér­tett nem hall­ga­tott el, ezért a férfi egy kenyér­sze­le­te­lő kést vett magá­hoz és még több szú­rást ejtett rajta, majd a nőt sor­sá­ra hagy­va mellé feküdt és elaludt.

A sér­tett holt­tes­tét más­nap férje talál­ta meg a híd alatt. A nő halá­la a több­szö­rös szúrt sérü­lés és trau­más shock miatt követ­ke­zett be, heveny keringés-és lég­zés összeomlással.

A nyo­mo­zás során a férfi beis­mert egy koráb­ban elkö­ve­tett gyil­kos­sá­got is. 2020 őszén élet­tár­sá­val Sal­gó­tar­ján­ban az egyik híd alatt lak­tak, szep­tem­ber­ben csat­la­ko­zott hoz­zá­juk egyik másik haj­lék­ta­lan férfi. A vád­lott fél­té­keny lett a fér­fi­ra, aki nemi kap­cso­la­tot sze­re­tett volna léte­sí­te­ni élet­tár­sá­val, ezért a keze ügyé­be került kés­sel mint­egy ötször a férfi fel­ső­tes­té­be szúrt. Ezután a nő is magá­hoz vette a kést és még leg­alább két­szer ő is meg­szúr­ta a sér­tet­tet. Miu­tán a férfi éle­tét vesz­tet­te, a vád­lott fel­szó­lí­tá­sá­ra a nő a holt­tes­tet egy köze­li sze­mét­ku­pac­ban rej­tet­te el, ron­gyok­kal fedte le, majd a pár új tar­tóz­ko­dá­si helyet kere­sett magá­nak.  A nő az eset után kül­föld­re menekült.

A sér­tett halá­lát a több­szö­rös mell­ka­si és has­tá­jé­ki szúrt sérü­lés okoz­ta, holt­tes­tét 2021 janu­ár­já­ban az elkö­ve­tő mutat­ta meg a nyomozóknak.

Az ügy­ben a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség a férfi ellen több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, míg élet­tár­sa ellen társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A vád­irat­ban arra az eset­re, ha a vád­lot­tak elis­me­rik a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemon­da­nak tár­gya­lás­hoz való joguk­ról a főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben élet­fogy­tig tartó, míg a nővel szem­ben 8 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A rend­őr­ség fel­vé­te­lei az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-ketszer-olt