Főoldal » Hírek » Kihasználta egy ittas nő magatehetetlenségét - bíróság elé állította az ügyészség

Egy 25 éves férfi az utcán, egy fa tövé­ben fekvő, ittas­sá­ga miatt maga­te­he­tet­len álla­pot­ban lévő fia­tal nővel erő­sza­kos­ko­dott. A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként a bíró­ság 2 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

A vád sze­rint a ter­helt 2022. júni­us 28-án itta­san a XIII. kerü­let, Nyu­ga­ti tér­nél járt, ahol fel­fi­gyelt a szin­tén ittas, és emi­att maga­te­he­tet­len álla­pot­ban lévő, egy fa tövé­ben fekvő fia­tal nőre.

A vád­lott oda­lé­pett a sér­tett­hez és fog­dos­ni kezd­te a nőt, eköz­ben pedig a saját nad­rág­já­ba benyúl­va, sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­ményt végzett.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság XIII. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga a szük­sé­ges bizo­nyí­té­ko­kat besze­rez­te, ennek ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 25 éves fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben és ezért őt 2 év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jogerős.