Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kihasználták a jótevőjüket - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy csa­lád tag­jai ellen, akik az őket befo­ga­dó nőt kihasz­nál­ták, bán­tal­maz­ták, dol­goz­tat­ták és megkárosították. 

A vád­irat sze­rint a szü­lők­ből és két fia­tal­ko­rú gyer­mek­ből álló csa­lád 2016-ban ismer­ke­dett meg a sér­tett nővel. A sér­tett bizal­má­ba fér­kőz­ve elér­ték, hogy 2017 ápri­li­sá­ban beköl­töz­ze­nek a nő mellé annak érdi ingat­lan­já­ba. A lak­ha­tá­sért cse­ré­be azt ígér­ték, hogy gon­dos­kod­nak róla.

Rövid­del a beköl­tö­zé­sük után a csa­lád tag­ja­i­nak visel­ke­dé­se meg­vál­to­zott. Dur­ván, leke­ze­lő­en bán­tak a sér­tet­tel, a ház­ta­tás­ban nem segí­tet­tek és a köz­üze­mi díjak­hoz sem járul­tak hozzá. Sőt a házi mun­kát is a sér­tet­tel végez­tet­ték, akit alkal­man­ként bán­tal­maz­tak vagy verés­sel fenye­get­tek meg, ha ellen­sze­gült. Az is elő­for­dult, hogy a sér­tett nő el akart menni ott­hon­ról, de azt meg­aka­dá­lyoz­ták a csa­lád tagjai.

Testi épsé­ge elle­ni fenye­ge­tés­sel rávet­ték arra is a sér­tet­tet, hogy 120.000 forint sze­mé­lyi köl­csönt vegyen fel a szá­muk­ra. Emel­lett szin­tén fenye­ge­tés­sel elér­ték, hogy a sér­tett egy-egy mobil­te­le­fon elő­fi­ze­tést is kös­sön más-más szol­gál­ta­tó­nál. A kapott tele­fon­ké­szü­lé­ke­ket a csa­lád gyer­me­ke­i­nek kel­lett átad­nia. Az elkö­ve­tők ezután - elő­ze­tes ígé­re­tük elle­né­re - sem a készü­lé­kek rész­le­te­it sem pedig a havi elő­fi­ze­té­si díja­kat nem fizet­ték meg.

A két fia­tal­ko­rú csa­lád­tag több­ször is arra kérte a sér­tet­tet, hogy saját pén­zé­ből ruhát illet­ve cipőt vegyen nekik. A sér­tett ezt kez­det­ben jóin­du­lat­ból önként meg is tette. Később, ami­kor erre már nem volt haj­lan­dó a két gyer­mek már verés­sel fenye­get­ve kény­sze­rí­tet­te rá, hogy mind­ket­te­jük­nek már­kás edző­ci­pőt vásároljon.

A csa­lád­fő a sér­tet­tet rávet­te arra is, hogy egy fogyasz­tói hitel­nél kezes­ként jár­jon el. Való­já­ban az elkö­ve­tő a sér­tet­tet meg­té­veszt­ve a szer­ző­dést vele már mint adós­társ írat­ta alá, és a tör­lesz­tő rész­le­tek cso­por­tos besze­dé­si meg­bí­zá­sá­hoz is a sér­tett bank­szám­la­szá­mát adta meg. Ezt köve­tő­en a hitelt a csa­lád­fő nem fizet­te, az a sér­tet­tet terhelte.

Végül 2018 augusz­tu­sá­ban a sér­tett arra kény­sze­rült, hogy elme­ne­kül­jön saját házá­ból egy isme­rő­sé­hez. Az elkö­ve­tők azon­ban a ház­ban marad­tak, de annak köz­üze­mi díja­it nem fizették.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tők ellen kény­szer­mun­ka bűn­tet­te, zsa­ro­lás bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.