Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kilencven nap elzárás helyett egy év börtönre ítélték a különös visszaesőt - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés után elzá­rás helyett egy év bör­tönt kapott az a 37 éves, bün­te­tett elő­éle­tű Nóg­rád megyei férfi, aki a fiá­val össze­ve­re­ked­ve köve­tett el garázdaságot.

A vád­irat sze­rint 2021. ápri­lis 30. nap­ján a férfi fele­sé­ge segély­hí­vón keresz­tül beje­len­tést tett, misze­rint párja bán­tal­maz­ta őt. Emi­att két rend­őr ment a házas­pár házá­hoz, majd az intéz­ke­dés köz­ben a hely­szín­re érke­zett a házas­pár gyer­me­ke, az ügy másik vád­lott­ja is, aki a tör­tén­tek miatt az apját szi­dal­maz­ta, majd össze­ve­re­ked­tek. A dula­ko­dás­nak a rend­őrök és egy kis­ko­rú gyer­mek pró­bál­tak véget vetni, ám az apa tovább­ra is táma­dó­an, ütés­re készen indult nagyobb gyer­me­ke felé.

A rend­őrök ekkor testi kény­szer és bilincs alkal­ma­zá­sá­val meg­aka­dá­lyoz­ták a továb­bi táma­dást és elő­ál­lí­tot­ták a fér­fit, majd bün­te­tő­el­já­rást kez­de­mé­nyez­tek ellene.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat az apa és a fia ellen. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en mond­ta ki őket bűnös­nek és az apá­val szem­ben 90 nap elzá­rást, a fiá­val szem­ben pedig köz­ér­de­kű munka bün­te­tést sza­bott ki.

A járá­si ügyész­ség az apa ter­hé­re fel­leb­be­zést nyúj­tott be, mert a férfi a bűn­cse­lek­ményt egy elle­ne már folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt, vala­mint külö­nös vissza­eső­ként követ­te el, ezért a bün­te­té­si célok eléré­se érde­ké­ben vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát tar­tot­ta szükségesnek.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő rovott múlt­já­ra tekin­tet­tel fenn­tar­tot­ta az ügyé­szi fel­leb­be­zést, ami­vel a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék is egyet­ér­tett, így az első­fo­kú íté­le­tet súlyo­sí­tot­ta: a fér­fit egy év bör­tön­re ítél­te és egy évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is.

Bün­te­tő­jo­gi­lag az szá­mít vissza­eső­nek, aki úgy követ el szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt, hogy koráb­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, és a bün­te­tés kitöl­té­sé­től az újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ig három év még nem telt el; és az a külö­nös vissza­eső, aki újra ugyan­olyan vagy hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­ményt köve­tett el.