Főoldal » Hírek » Kirabolt egy gyermeket – letartóztatásba került - A Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 19 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy nyi­tott házba bemen­ve érté­kek után kez­dett kutat­ni, ám az ott lakó 12 éves kis­fiú meg­za­var­ta, ezért fel­po­foz­ta őt.

A fia­tal férfi 2021. júni­us 30-án tele­pü­lé­sén besur­rant egy be nem zárt házba, ahol érté­kek után kez­dett kutat­ni. A ház­ban meg­hal­lot­ta őt az ott lakó 12 éves fiú, aki több­ször is fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen onnan, miköz­ben egy pénz­tár­cát magá­hoz vett, meg­pró­bál­va elrej­te­ni azt a férfi elől.

Ezt azon­ban az elkö­ve­tő ész­re­vet­te, tenyér­rel arcon ütöt­te a gyer­me­ket és elvet­te tőle a tár­cát, majd abból a benne lévő 500 forin­tot. Ezután magá­hoz vett egy doboz ciga­ret­tát és egy öngyúj­tót is, majd meg­fe­nye­get­te a gyer­me­ket, hogy amennyi­ben a tör­tén­te­ket bár­ki­nek elmond­ja, meg fogja verni, és távozott.

A fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság rab­lás elkö­ve­té­se miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, az ügyész­ség pedig a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra el is rendelt.

A vég­zést az ügyész tudo­má­sul vette, a véde­lem viszont fel­leb­be­zést jelen­tett be, ezért a dön­tés még nem végleges.